GetBack logo

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

+48 800 600 700

71 771 01 00

kontakt@getbacksa.pl

Pełnomocnictwo

19 maja 2017

Czy jest wymagane do reprezentowania dłużnika przed wierzycielem?

Osoby kontaktujące się z wierzycielem, w imieniu dłużnika, mogą spotkać się z sytuacjami związanymi z odmową udzielenia informacji przez pracownika firmy windykacyjnej bądź kancelarii prawnej prowadzącej sprawę zadłużenia. Reprezentanci strony wierzyciela zobowiązani są do ochrony danych osobowych dłużników na gruncie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2015. poz. 2135 z poz. zm.). Niejednokrotnie na pracownikach i współpracownikach upoważnionych do kontaktu z dłużnikami ciążą obowiązki wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. 2012. poz. 1376 z poz. zm.) w aspekcie tajemnicy bankowej. W takiej sytuacji wymagane jest przedstawienie pełnomocnictwa udzielonego przez osobę mającą zobowiązanie finansowe. Zgodnie z art. 104 ust. 3 Prawa bankowego bank może osobie trzeciej ujawnić informację stanowiące tajemnicę bankową, gdy osoba, której informacje te dotyczą, na piśmie upoważni bank do przekazania określonych informacji wskazanej przez siebie osobie. Upoważnienie takie nie jest jednakże tożsame z pełnomocnictwem. Tylko upoważnienie określające, że klient uprawnia bank do przekazania określonych informacji (należy wskazać jakich) wskazanej przez siebie osobie, upoważnia bank do udzielenia takich informacji.

Pełnomocnictwo jest to rodzaj oświadczenia woli mocodawcy, upoważniające osoby fizyczne bądź prawne do wykonywania, w jego imieniu, czynności określonych w pełnomocnictwie. Art. 87 Kodeksu postępowania cywilnego wymienia osoby, które mogą zastępować strony w postępowaniu cywilnym. Katalog osób, które mogą pełnić rolę pełnomocnika w postępowaniu cywilnym, jest zamknięty. Oznacza to, że tylko osoby wymienione w tym przepisie są uprawnione do występowania w charakterze pełnomocników, jakim jest adwokat lub radca prawny.

Zgodnie z Art. 87. § 1 Kodeksu postępowania cywilnego: „Pełnomocnikiem może być adwokat lub radca prawny, a w sprawach własności przemysłowej także rzecznik patentowy, a ponadto osoba sprawująca zarząd majątkiem lub interesami strony oraz osoba pozostająca ze stroną w stałym stosunku zlecenia, jeżeli przedmiot sprawy wchodzi w zakres tego zlecenia, współuczestnik sporu, jak również rodzice, małżonek, rodzeństwo lub zstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia.”

Natomiast zgodnie z Art. 87 § 2. wyżej wymienionej ustawy: „Pełnomocnikiem osoby prawnej lub przedsiębiorcy, w tym nie posiadającego osobowości prawnej może być również pracownik tej jednostki albo jej organu nadrzędnego. Osoba prawna prowadząca, na podstawie odrębnych przepisów, obsługę prawną przedsiębiorcy, osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej może udzielić pełnomocnictwa procesowego – w imieniu podmiotu, którego obsługę prawną prowadzi – adwokatowi lub radcy prawnemu, jeżeli została do tego upoważniona przez ten podmiot.

Dopuszczalne są następujące typy pełnomocnictw: pełnomocnictwo ogólne, które obejmuje jedynie umocowanie do czynności zwykłego zarządu i wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, np. do pobierania wynagrodzenia za pracę. Pełnomocnictwo rodzajowe (gatunkowe) wskazuje określoną kategorię czynności prawnych do których umocowany jest pełnomocnik, np. do sprzedania nieruchomości. Pełnomocnictwo rodzajowe nie jest dopuszczalne w zakresie tych czynności prawnych, co do których wymagane jest pełnomocnictwo szczególne. Pełnomocnictwo szczególne dotyczy indywidualnie określonej czynności prawnej, np. sprzedaży oznaczonej nieruchomości. Ten typ pełnomocnictwa jest dopuszczalny do wszystkich typów czynności prawnych.

Odwołanie lub wygaśnięcie pełnomocnictwa następuje z powodów: utraty zdolności do czynności prawnych pełnomocnika, jednak w przypadku ograniczonej zdolności do czynności prawnych pełnomocnika nie powoduje ono wygaśnięcia mocy pełnomocnictwa. Inna okoliczność to śmierć pełnomocnika lub mocodawcy. Mocodawca, w treści pełnomocnictwa, może zastrzec, że umocowanie nie wygaśnie. Zastrzeżenie takie jest skuteczne tylko wtedy, gdy wprowadzono je z przyczyn uzasadnionych treścią stosunku prawnego, będącego podstawą pełnomocnictwa, na skutek okoliczności zawartych w treści samego pełnomocnictwa (termin, wykonanie pewnej czynności, ustanie stosunku podstawowego). Kolejnymi podstawami do ustania pełnomocnictwa to zrzeczenie się pełnomocnictwa przez pełnomocnika lub odwołanie pełnomocnictwa przez mocodawcę. Odwołanie jest możliwe w każdej chwili bez konieczności udzielania jakiegokolwiek uzasadnienia. Odwołanie jest jednostronnym i formalnym oświadczeniem woli. Mocodawca może zrzec się uprawnienia do odwołania pełnomocnictwa tylko z przyczyn uzasadnionych treścią stosunku prawnego, będącego podstawą pełnomocnictwa. Likwidacja osoby prawnej wywołuje skutki analogiczne jak śmierć osoby fizycznej.

Podsumowując firmy windykacyjne oraz inne podmioty gospodarcze i prawne będą, wymagały od osób trzecich mających zamiar reprezentować interesy dłużnika, przedłożenia odpowiednich pełnomocnictw przed podjęciem kontaktu przez osobę reprezentującą dłużnika. Pełnomocnictwo upoważnia pełnomocnika, ale nie obciąża obowiązkiem reprezentowania mocodawcy.

Ostatnie wpisy

Kalendarz

« MAJ 2018 »
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Kampania reklamowa Getback

Obejrzyj i przekonaj się, jak pomagamy zwyciężać długi.

 

Liczby, które mają znaczenie

Czekamy na Twój kontakt

0

średnia liczba dziennych negocjacji

Sprawdź

Proponujemy efektywne rozwiązania

0

kompletnie spłaconych spraw

Sprawdź

Codziennie pomagamy w wyjściu z długów

0

średnia liczba dziennych deklaracji

Sprawdź

dane wg stanu na 30 września 2017 r.