GetBack logo 

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

+48 800 230 230

+48 71 771 01 00

kontakt@getbacksa.pl

Akcje Getback S.A. zadebiutowały na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

17 lipca 2017

Akcje Getback S.A., jednego z wiodących podmiotów na polskim rynku zarządzania wierzytelnościami pod względem wartości zarządzanych aktywów, 17 lipca zadebiutowały na GPW. Do tej pory to drugi debiut pod względem wartości oferowanych akcji w 2017 roku.

W ramach przeprowadzonej pierwszej oferty publicznej akcji przydzielono wszystkie oferowane akcje - 20 mln akcji nowej emisji oraz 20 mln istniejących akcji, należących do spółki DNLD Holdings B.V. (dotychczasowego jedynego akcjonariusza). Inwestorzy instytucjonalni nabyli 37 mln, a inwestorzy indywidualni – 3 mln akcji. Łączna wartość oferty to 740 mln zł.

„Dzisiejszy debiut na GPW to bez wątpienia krok milowy w naszym rozwoju. Duże zainteresowanie inwestorów ofertą świadczy w moim przekonaniu o pozytywnym odbiorze długoterminowych planów całej Grupy. Celem Getback S.A. jest ich jak najszybsza i efektywna realizacja, co ma być związane ze dostarczaniem wartości dla wszystkich akcjonariuszy, w tym nowych, którzy nam zaufali” – powiedział Konrad Kąkolewski Prezes Zarządu Getback S.A.

„Polskie spółki o stabilnych fundamentach, będące  wiodącymi podmiotami na rynku, w pierwszej kolejności stawiają na warszawską Giełdę jako źródło pozyskiwania kapitału. Debiut Getback S.A. to dla nas kolejne w tym roku IPO o dużym znaczeniu, stanowiące potwierdzenie prawidłowości kierunku naszych działań i  potencjału rozwojowego polskiego rynku kapitałowego. Ostatnie półrocze to udany okres na GPW – ożywienie na rynku debiutów oraz wzrost obrotów i indeksów świadczą o ciągłym rozwoju jednej z najbardziej dynamicznych giełd w naszej części Europy”powiedział Jacek Fotek, Wiceprezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Spółka z emisji nowych akcji w ofercie publicznej pozyskała 370 mln zł, z przeznaczeniem przede wszystkim na nabywanie kolejnych portfeli wierzytelności przez własne fundusze inwestycyjne zamknięte, zarówno w Polsce jak i za granicą. Długoterminowym celem GetBack S.A. jest osiągnięcie pozycji lidera polskiego rynku wierzytelności, a uzyskane środki mają pomóc Spółce w realizacji celu.

„W naszej ocenie mamy przed sobą bardzo dobre lata i chcemy jak najlepiej wykorzystać zaistniałe szanse rynkowe, poparte doświadczeniem, know how i ciężką pracą całego zespołu Getback S.A. Wierzymy, że te i inne aspekty sprawią, że pozytywne zmiany w ramach naszej Grupy będą przebiegać jeszcze szybciej.” – dodał Konrad Kąkolewski.

Oferującym akcje był Haitong Bank S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce. Pozostałymi Współprowadzącymi Księgę Popytu byli: mBank S.A., Mercurius Dom Maklerski sp. z o.o., Pekao Investment Banking S.A., Raiffeisen Centrobank AG, Trigon Dom Maklerski S.A. oraz Wood & Company Financial Services A.S., Spółka Akcyjna, Oddział w Polsce. Vestor Dom Maklerski S.A. pełni funkcję Współmenadżera Oferty.

O GetBack S.A.:

GetBack S.A. jest polską spółką zarządzania wierzytelnościami. GetBack S.A. powstała w lutym 2012 roku. Spółka korzysta z usług Kancelarii Prawnej GetBack Mariusz Brysik sp.k. wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej GetBack. Od marca 2014 roku Grupa Kapitałowa GetBack jest obecna także na rynku rumuńskim. W czerwcu 2016 roku konsorcjum funduszy private equity nabyło 100% akcji GetBack S.A. od podmiotu z Grupy Kapitałowej Idea Bank. Na koniec 2016 r. łączna wartość nominalna wierzytelności zarządzanych przez GetBack S.A. wynosiła 19,4 mld zł.

Zastrzeżenia prawne:

Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do dystrybucji w Standach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie ani Japonii. Niniejszy materiał (oraz zawarte w nim informacje) nie zawiera ani nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych, ani też zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie lub Japonii, ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie byłyby sprzeczne z prawem. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami (U.S. Securities Act of 1933) i nie będą oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

W Wielkiej Brytanii niniejszy materiał jest udostępniany i przeznaczony wyłącznie dla „kwalifikowanych inwestorów” w rozumieniu art. 2 ust. (1) lit. (e) Dyrektywy w sprawie Prospektu (Dyrektywa 2003/71/WE), którymi są: (a) osoby mające doświadczenie zawodowe w zakresie inwestycji, które spełniają kryteria definicji „profesjonalnych inwestorów” (ang. investment professionals) określone w art. 19(5) Rozporządzenia z 2005 roku w Sprawie Ofert Papierów Wartościowych będącego aktem wykonawczym do Ustawy o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 roku (The Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005) („Rozporządzenie”), (b) podmioty o wysokiej wartości netto (ang. high net worth) spełniające kryteria określone w art. 49(2)(a) do (d) Rozporządzenia oraz (c) inne osoby, którym może zostać w sposób legalny przekazane (osoby te będą łącznie nazywane „Osobami Uprawnionymi”). Papiery wartościowe, a także każde zaproszenie, oferta, zapis, zlecenie kupna lub nabycia w inny sposób takich papierów wartościowych będą udostępniane wyłącznie Osobom Uprawnionym i mogą zostać zawarte wyłącznie z udziałem Osób Uprawnionych. Osoby, które nie są Osobami Uprawnionymi, nie powinny działać w oparciu o informacje zamieszczone w niniejszym materiale, ani w oparciu o zawarte w nich treści, ani na nich polegać.

Haitong Bank S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, mBank S.A., Mercurius Dom Maklerski sp. z o.o., Pekao Investment Banking S.A., Raiffeisen Centrobank AG, Trigon Dom Maklerski S.A., Wood & Company Financial Services A.S., Spółka Akcyjna, Oddział w Polsce oraz Vestor Dom Maklerski S.A. („Menadżerowie Oferty”) działają wyłącznie na rzecz Spółki i akcjonariusza sprzedającego. Nie będą oni uważać żadnej innej osoby za swojego klienta w związku z Pierwszą Ofertą Publiczną ani ponosić odpowiedzialności wobec kogokolwiek poza Spółką i akcjonariuszem sprzedającym w kontekście zapewniania ochrony swoim klientom, ani świadczyć doradztwa w zakresie Pierwszej Oferty Publicznej lub innych spraw, transakcji lub uzgodnień, o których mowa w niniejszym materiale. Żaden z Menadżerów Oferty, ich dyrektorów, członków kierownictwa, pracowników, doradców ani agentów nie ponosi odpowiedzialności ani nie składa oświadczeń i zapewnień, wyraźnych czy dorozumianych, w zakresie prawdziwości, poprawności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym materiale (ani w zakresie ewentualnych pominięć informacji w tym materiale), lub w innych informacjach dotyczących Spółki lub jej podmiotów zależnych lub powiązanych, czy to w formie pisemnej, ustnej, wizualnej czy elektronicznej i niezależnie od sposobu transmisji lub udostępnienia, ani z tytułu strat wynikających w jakikolwiek sposób z korzystania z tych materiałów lub ich treści lub w inny sposób z nimi związanych.

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również podstaw podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe Spółki. Prospekt emisyjny akcji Spółki sporządzony w związku z Pierwszą Ofertą Publiczną i ubieganiem się przez Spółkę o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. będzie jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i Pierwszej Ofercie Publicznej. Spółka będzie uprawniona do przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej jej akcji w Polsce po zatwierdzeniu Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego. W związku z Pierwszą Ofertą Publiczną i dopuszczeniem akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Spółka udostępni Prospekt na swojej stronie internetowej pod adresem www.getbacksa.pl. oraz dodatkowo, w celach informacyjnych na stronach internetowych Oferującego: Haitong Bank, S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (www.haitongib.com).

Niniejszy materiał nie stanowi informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną bądź rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa.

 

Kontakt

Rzecznik Prasowy Spółki

GetBack S.A