GetBack logo 

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

+48 800 230 230

+48 71 771 01 00

kontakt@getbacksa.pl

GetBack S.A. bierze udział w konsolidacji rynku i zamierza połączyć się z EGB Investments S.A.

29 września 2017

GetBack S.A., jeden ze znaczących polskich podmiotów z rynku zarządzania portfelami wierzytelności, zamierza połączyć się z przejętą w sierpniu spółką zarządzania wierzytelnościami EGB Investments S.A. Celem jest osiągnięcie efektów synergii i obniżenie kosztów działania.  

Spółka, która w lipcu tego roku zadebiutowała, po przeprowadzeniu pierwszej oferty publicznej akcji, na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., przeprowadziła przymusowy wykup 81 158 akcji spółki EGB Investments S.A. posiadanych przez akcjonariuszy mniejszościowych po cenie 16 zł za jedną akcję. Nabyte przez GetBack S.A. w ramach przymusowego wykupu akcje uprawniają łącznie do wykonywania 0,62% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu EGB Investments S.A. oraz stanowią 0,62% kapitału zakładowego EGB Investments S.A. Dokonany wykup był ostatnim etapem działań mających na celu nabycie wszystkich akcji EGB Investment S.A., zapoczątkowanych w dniu 7 sierpnia 2017 r., w którym GetBack S.A. nabyła poza obrotem giełdowym 12,973 mln akcji EGB Investments S.A. reprezentujących 99,38% kapitału zakładowego spółki. W wyniku opisanych powyżej działań GetBack S.A. posiada obecnie 13.054.000 akcji EGB Investments S.A. reprezentujących 100% jej kapitału zakładowego.

„Jesteśmy bardzo zadowoleni z nabycia akcji EGB Investments S.A. Udało nam się nabyć jedną z najstarszych spółek z branży zarządzania wierzytelnościami w Polsce. Dzięki transakcji zyskujemy dostęp do znaczącej wartości aktywów, kompetentnego oraz doświadczonego zespołu, a także rozległego doświadczenia i know-how operacyjnego. Uzyskujemy również dostęp do bardzo cennej z naszego punktu widzenia wiedzy o zachowaniach płatniczych dłużników w Polsce w okresie ostatnich 20 lat, co – w moim przekonaniu – powinno przyczynić się również do większej optymalizacji naszych procesów związanych z dochodzeniem wierzytelności. Ponadto poszerzamy listę obsługiwanych funduszy zewnętrznych, które do tej pory pozostawały klientami EGB Investments S.A.” - powiedział Konrad Kąkolewski, Prezes Zarządu GetBack S.A.

W dniu dzisiejszym Zarząd GetBack S.A. poinformował o rozpoczęciu negocjacji w sprawie połączenia poprzez przejęcie GetBack S.A. (jako spółki przejmującej) z EGB Investments S.A. (jako spółką przejmowaną). Negocjacje mają się toczyć w ramach dwustronnych spotkań pomiędzy Zarządami zainteresowanych Spółek.

Połączenie EGB Investment S.A. z GetBack S.A. może przynieść synergie przychodowe oraz kosztowe. Zaliczyć do nich należy wymianę najlepszych praktyk oraz know-how, co przełoży się zdaniem Zarządu Getback S.A. na zmianę krzywych spłacalności aktywów pozostających dotychczas w zarządzaniu EGB Investments S.A., a następnie na wzrost odzysków z tych portfeli wierzytelności. Spółki identyfikują również dużą przestrzeń do osiągnięcia znaczących synergii kosztowych związanych z oszczędnościami wynikającymi z optymalizacji procesów wewnętrznych, ograniczenia kosztów zewnętrznych oraz kosztów finansowania. „Oczekujemy, że razem zyskamy znacznie więcej niż każda ze spółek osobno.” – powiedział Konrad Kąkolewski, Prezes Zarządu Getback S.A.

Niedawno Grupa Kapitałowa GetBack zaprezentowała wyniki finansowe. Odnotowała ona wzrost wyników operacyjnych i finansowych. Przychody netto wyniosły 337,6 mln zł, co oznacza wzrost o 111,0% w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej, kiedy to wynosiły 160,0 mln zł. Wzrost wartości cash EBITDA wyniósł 59,9%. W I półroczu 2017 roku wskaźnik ten wyniósł 211,2 mln zł, a w I półroczu 2016 roku – 132,0 mln zł. Zysk netto natomiast wyniósł 111,8 mln i był większy o 50,4% od wartości zanotowanej w analogicznym okresie w 2016 roku.

***

GetBack S.A. jest polską spółką zarządzającą wierzytelnościami. GetBack S.A. powstała w lutym 2012 roku. Spółka korzysta z usług Kancelarii Prawnej GetBack Mariusz Brysik sp.k. wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej GetBack. Od marca 2014 roku Grupa Kapitałowa GetBack jest obecna także na rynku rumuńskim. Według stanu na koniec I półrocza 2017 r. łączna wartość nominalna zarządzanych przez Spółkę wierzytelności na koniec I półrocza 2017 r. wynosiła 22,8 mld zł.
W I półroczu 2017 r. przychody netto Grupy wzrosły ponad dwukrotnie do poziomu 337,6 mln zł w stosunku do analogicznego okresu 2016 roku. Zysk netto w pierwszym półroczu bieżącego roku był o 50,4% wyższy niż w analogicznym okresie 2016 r. i wyniósł 111,8 mln zł.

Kontakt

Rzecznik Prasowy Spółki

GetBack S.A