GetBack logo 

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

+48 800 230 230

+48 71 771 01 00

kontakt@getbacksa.pl

GetBack S.A. w dalszym ciągu utrzymuje wysoką dynamikę nabyć portfeli wierzytelności w imieniu funduszy własnych oraz zewnętrznych

23 sierpnia 2017

GetBack S.A. nie zwalnia tempa – właśnie w imieniu podmiotu zależnego nabył kolejny duży portfel wierzytelności za cenę nabycia przekraczającą 125 mln zł. Biorąc pod uwagę wyłącznie wartość tej transakcji, w świetle opublikowanych przez Spółkę informacji dotyczących transakcji zakupu portfeli wierzytelności w pierwszej połowie 2017 r., łączna kwota transakcji zakupu portfeli wierzytelności nabytych oraz zarządzanych przez Spółkę w imieniu funduszy własnych oraz zewnętrznych już w połowie trzeciego kwartału bieżącego roku osiągnęła poziom podobny do poziomu osiągniętego w całym 2016 roku. W całym 2016 roku łączna kwota takich transakcji wyniosła 912 mln zł.

Spółka, która w lipcu tego roku zadebiutowała, po przeprowadzeniu pierwszej oferty publicznej akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., poinformowała o nabyciu przez podmiot zależny Getback S.A. kolejnego portfela wierzytelności z sektora bankowego za cenę przekraczającą 125 mln zł, tj.25% równowartości przychodów netto Grupy Kapitałowej GetBack za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych objętych opublikowanymi przez Spółkę sprawozdaniami finansowymi.

„Nabycie kolejnego dużego portfela wierzytelności jest potwierdzeniem skuteczności realizacji naszego modelu biznesowego. W opinii Zarządu, dzięki środkom z IPO oraz z emisji obligacji w ramach ofert publicznych będziemy w stanie dokonywać zakupów portfeli wierzytelności o coraz większej wartości. Warto również pamiętać, że zwiększamy wartość spłat z nabytych już wierzytelności, co jak wierzymy w połączeniu ze stale zwiększającą się wartością nabywanych portfeli wierzytelności powinno mieć pozytywne odzwierciedlenie w wynikach finansowych Spółki oraz jej grupy kapitałowej. Cały czas pracujemy nad kolejnymi transakcjami zakupu portfeli wierzytelności, a także przykładamy dużo uwagi do doskonalenia efektywności procesów operacyjnych, aby systematycznie rozwijać nasz biznes.” - powiedział Konrad Kąkolewski, Prezes Zarządu GetBack S.A.

Biorąc pod uwagę opublikowane przez Spółkę dane dotyczące kwot transakcji zakupu portfeli wierzytelności nabytych oraz zarządzanych przez Spółkę w imieniu funduszy własnych oraz zewnętrznych w pierwszej połowie 2017 roku, sama przedmiotowa transakcja sprawia, że kwota transakcji zakupu portfeli wierzytelności nabytych oraz zarządzanych przez Spółkę w imieniu funduszy własnych oraz zewnętrznych już w połowie trzeciego kwartału bieżącego roku jest na poziomie podobnym do poziomu osiągniętego w całym poprzednim roku finansowym. W 2016 roku łączna kwota transakcji zakupu portfeli wierzytelności nabytych oraz zarządzanych przez Spółkę w imieniu funduszy własnych oraz zewnętrznych wartość ta wyniosła 912 mln zł. Zdaniem Prezesa Zarządu Konrada Kąkolewskiego aktualna dynamika zakupów portfeli wierzytelności jest satysfakcjonująca z punktu widzenia celów biznesowych Spółki, a transakcje realizowane w 2017 roku potwierdzają słuszność przyjętych przez spółkę założeń biznesowych. W opinii Zarządu, skala nabyć świadczy o tym, że Spółka cieszy się dużym zaufaniem w gronie zbywców portfeli wierzytelności, jako wiarygodny i doświadczony partner o wysokich kompetencjach w zarządzaniu wierzytelnościami na rynku polskim oraz rumuńskim.

Niedawno Spółka poinformowała o wynikach dotyczących spłat i nabyć portfeli wierzytelności w imieniu własnych oraz zewnętrznych funduszy sekurytyzacyjnych, których portfelami wierzytelności zarządza Spółka. Łączna wartość spłat z zarządzanych portfeli wierzytelności wyniosła 540 mln zł i była aż o 60% wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Dodatkowo Spółka poinformowała, że w pierwszej połowie 2017 roku poziom realizacji odzysków z zarządzanych portfeli wierzytelności w odniesieniu do planu odzysków z daty nabycia portfeli wierzytelności wyniósł 118%. Wartość powyżej 100% oznacza, że Spółka w danym okresie zrealizowała odzyski łącznie ze wszystkich zarządzanych portfeli wierzytelności powyżej zakładanych planów.

***

GetBack S.A. jest polską spółką zarządzającą wierzytelnościami. GetBack S.A. powstała w lutym 2012 roku. Spółka korzysta z usług Kancelarii Prawnej GetBack Mariusz Brysik sp.k. wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej GetBack. Od marca 2014 roku Grupa Kapitałowa GetBack jest obecna także na rynku rumuńskim. Według stanu na koniec I kwartału 2017 r. łączna wartość nominalna zarządzanych przez Spółkę wierzytelności na koniec I kwartału 2017 r. wynosiła prawie 20 mld zł. W I kwartale 2017 r. przychody netto Grupy wzrosły ponad dwukrotnie do poziomu 147,2 mln zł w stosunku do analogicznego okresu 2016 roku. Zysk netto w pierwszych trzech miesiącach bieżącego roku był o 51,3% wyższy niż w I kwartale 2016 r. i wyniósł 57,5 mln zł.

Zastrzeżenia prawne:

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również podstaw podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe Spółki. Prospekt emisyjny, sporządzony w związku z ofertą i dopuszczeniem akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i zatwierdzony w dniu 16 czerwca 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego, jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i publicznej ofercie jej akcji w Polsce („Oferta”). W związku z Ofertą w Polsce i dopuszczeniem akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Spółka udostępniła Prospekt na swojej stronie internetowej pod adresem www.getbacksa.pl. Dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, Prospekt jest dostępny na stronie internetowej oferującego, którym jest Haitong Bank S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce (www.haitongib.com/pl). Niniejszy materiał nie stanowi informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną bądź rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa.

Niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Australii i Japonii, ani w innych państwach, w których takie rozpowszechnianie może podlegać ograniczeniom lub zakazane przez prawo.

Kontakt

Rzecznik Prasowy Spółki

GetBack S.A