GetBack logo 

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

+48 800 230 230

+48 71 771 01 00

kontakt@getbacksa.pl

GetBack w zaledwie 3 dni zebrał zapisy na obligacje publiczne o wartości 25 mln zł

12 października 2017

GetBack S.A., spółka z branży zarządzania wierzytelnościami, skróciła termin zapisów na obligacje w ramach emisji piątej serii obligacji z programu publicznej emisji obligacji. Spółka w trzecim dniu prowadzonej oferty zgromadziła zapisy na papiery o wartości ponad 25 mln zł, realizując w 100% założony cel.

Okres przyjmowania zapisów na obligacje serii PP5 z programu publicznej emisji obligacji Spółki GetBack S.A. został skrócony. Termin zakończenia przyjmowania zapisów, określony w ostatecznych warunkach oferty na 17 października 2017 r., został przesunięty na 11 października 2017 r. W trzecim dniu prowadzonej oferty zgromadzono zapisy na większą liczbę obligacji od łącznej liczby oferowanych papierów wartościowych, co oznacza, że przewidziana w ramach serii PP5 pula obligacji została wyczerpana. Jest to najszybciej zakończona emisja obligacji przeprowadzana przez spółkę w ramach publicznego programu emisji obligacji.

Od 09  października 2017 r. GetBack S.A. oferował 3,5-letnie obligacje serii PP5, o wartości nominalnej 100 zł każda, z oprocentowaniem zmiennym ustalanym w oparciu o stawkę WIBOR 3M + 4,0% marży w skali roku. Odsetki będą wypłacane kwartalnie. Oferującym obligacje serii PP5 w ramach programu pierwszej publicznej oferty obligacji był Haitong Bank, S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, zaś zapisy można było składać w placówkach jego konsorcjantów: Alior Bank S.A. Biuro Maklerskie, Dom Maklerski Banku Handlowego S.A., Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A., Millennium Dom Maklerski S.A.,  Michael Ström Dom Maklerski Sp. z o.o.

Powodzenie emisji w opinii Zarządu jest dużym  sukcesem  Spółki. Z jednej strony udało nam się uzyskać planowane 25 mln zł, natomiast z drugiej strony jest to najszybciej zrealizowana emisja publiczna obligacji w historii Spółki. Planowane 25 mln zł zostało  zebrane w zaledwie 3 dni co świadczy o bardzo dużym zaufaniu inwestorów do naszej Spółki, za co chcielibyśmy im serdecznie podziękować. Wyjątkowo szybkie pozyskanie zakładanego kapitału poprzez emisję obligacji serii PP5 uznajemy za kolejny dowód na to, że idziemy we właściwym kierunku co motywuje nas jeszcze  bardziej do wytężonej  pracy.  – powiedział Konrad Kąkolewski, Prezes Zarządu GetBack S.A.

Celem emisji obligacji serii PP5 jest nabycie lub objęcie certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych przez GetBack S.A. lub podmioty z Grupy Kapitałowej GetBack oraz nabycie portfeli wierzytelności przez fundusze inwestycyjne z Grupy Kapitałowej GetBack lub obsługę portfeli wierzytelności przez fundusze inwestycyjne z Grupy Kapitałowej GetBack, a także pozyskanie kapitału na inne cele związane z realizacją modelu biznesowego Grupy Kapitałowej GetBack polegające na refinansowaniu zadłużenia Grupy Kapitałowej GetBack, z zastrzeżeniem że nie będą one wykorzystane na udzielanie pożyczek ani innego rodzaju finansowania osobom fizycznym lub podmiotom spoza Grupy Kapitałowej GetBack.

Dotychczas w ramach publicznego programu obligacji spółka oferowała 4 serie obligacji. W ramach serii PP1 udało się spółce uzyskać 60 mln zł, w ramach PP2 – 79,3 mln zł, natomiast emisje obligacji serii PP3 oraz PP4 pozwoliły zebrać spółce łącznie kapitał w wysokości 80 mln zł (każda z emisji po 40 mln zł). Ponadto 17 lipca 2017 r. miał miejsce debiut spółki na Rynku Głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w związku z pierwszą publiczną ofertą akcji spółki. Cała wartość oferty wyniosła 740 mln zł brutto, z czego 370 mln zł z tytułu serii akcji nowej emisji.

Niedawno spółka informowała o tym, że w ciągu 3 ostatnich kwartałów wysokość spłat z tytułu obsługi nabytych i zarządzanych portfeli wierzytelności w imieniu funduszy własnych oraz zewnętrznych wyniosła 866,6 mln zł co stanowi wzrost o 74% w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej. Ponadto w tym okresie wysokość kwot transakcji zakupu portfeli wierzytelności nabytych przez spółkę wyniosła 1 582,8 mln zł co stanowi wzrost aż o 104% w porównaniu z analogicznym okresem w 2016 roku.

***

GetBack S.A. jest polską spółką zarządzającą wierzytelnościami. GetBack S.A. powstała w lutym 2012 roku. Spółka korzysta z usług Kancelarii Prawnej GetBack Mariusz Brysik sp.k. wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej GetBack. Od marca 2014 roku Grupa Kapitałowa GetBack jest obecna także na rynku rumuńskim. Według stanu na koniec I półrocza 2017 r. łączna wartość nominalna zarządzanych przez Spółkę wierzytelności na koniec I półrocza 2017 r. wynosiła prawie 23 mld zł. W I półroczu 2017 r. przychody netto Grupy wzrosły ponad dwukrotnie do poziomu 325,2 mln zł w stosunku do analogicznego okresu 2016 roku. Zysk netto w pierwszych sześciu miesiącach bieżącego roku był o 50,4% wyższy niż w I półroczu 2016 r. i wyniósł 111,8 mln zł.

Zastrzeżenia prawne:

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również podstaw podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe spółki Getback S.A. („Spółka”). W szczególności, niniejszy materiał nie stanowi oferty kupna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Prospekt emisyjny („Prospekt”), sporządzony w związku z ofertami publicznymi i ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie obligacji Spółki do obrotu na rynku regulowanym w ramach Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., który w dniu 9 marca 2017 r. został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego, jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i publicznej ofercie obligacji w Polsce („Oferta”). W związku z Ofertą, Prospekt udostępniono na stronie internetowej Spółki (www.getbacksa.pl) oraz dodatkowo w celach informacyjnych na stronie Oferującego – Haitong Bank, S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce (www.haitongib.com). Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców.

Niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Australii i Japonii, ani w innych państwach, w których takie rozpowszechnianie może podlegać ograniczeniom lub zakazane przez prawo.

Kontakt

Rzecznik Prasowy Spółki

GetBack S.A