GetBack logo 

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

+48 800 230 230

+48 71 771 01 00

kontakt@getbacksa.pl

Akcjonariusze GetBack zdecydują o wzmocnieniu dynamicznego rozwoju

02 marca 2018

Zarząd GetBack S.A., wiodącej spółki z branży zarządzania wierzytelnościami w Europie Środkowej planuje wzmocnić wysokość kapitałów własnych, w celu utrzymania dynamicznego tempa rozwoju oraz zwiększenia rentowności. Zaproponowane mechanizmy podwyższenia kapitału umożliwiają zwiększenie zaangażowania aktualnym akcjonariuszom, a także pozyskanie nowych inwestorów, w szczególności długoterminowego inwestora lub inwestorów strategicznych.

W związku z pozytywną opinią Rady Nadzorczej wyrażoną w dniu dzisiejszym, Zarząd podjął decyzję o zamiarze wystąpienia do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o podjęcie przez akcjonariuszy uchwał na potrzeby podwyższenia kapitału zakładowego. W przypadku uzyskania zgody Akcjonariuszy intencją Zarządu jest przeprowadzenie podwyższenia kapitału Spółki w dwóch transzach. Pierwsza transza zakłada emisję nie mniej niż 1 ale nie więcej niż 19.999.999 akcji zwykłych w formie subskrypcji prywatnej nie stanowiącej oferty publicznej. Druga transza przewiduje kolejne podwyższenie liczby akcji maksymalnie do 50.000.000 sztuk. Emisja ta będzie również miała charakter subskrypcji prywatnej, skierowanej do wybranych obecnych i nowych długoterminowych strategicznych inwestorów.

Akcje pierwszej transzy miałyby być przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., przy czym akcje te stanowiłyby mniej niż 20% dopuszczonych do obrotu na tym rynku regulowanym tożsamych akcji GetBack, wobec czego dopuszczenie akcji nie wymagałoby sporządzenia i udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego. Akcje wyemitowane w drugiej transzy zostaną dopuszczone do obrotu giełdowego po przejściu procedury przed Komisją Nadzoru Finansowego i zatwierdzenia prospektu emisyjnego. Obie transze zakładają prawo pierwszeństwa w objęciu akcji dla aktualnych akcjonariuszy posiadających co najmniej 0,5% akcji Spółki.  

Głównym celem pozyskania kapitału jest dalsze umacnianie pozycji lidera w Polsce poprzez efektywne wykorzystanie nadarzających się korzystnych możliwości inwestycyjnych w portfele wierzytelności lepszej jakości, a także wzrost rentowności dzięki obniżeniu kosztów finansowaniu, w szczególności dzięki zagranicznym źródłom finansowania dłużnego.  Zaproponowane rozwiązanie stwarza idealną platformę do znacznego wsparcia modelu biznesowego Spółki przez istotne zwiększenie zaangażowania w naszym akcjonariacie długoterminowego inwestora lub inwestorów strategicznych.” - powiedział Konrad Kąkolewski, Prezes Zarządu GetBack S.A.

Firma cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony inwestorów zarówno polskich, jak i zagranicznych. Zarząd w ostatnich miesiącach odbył kilka rund spotkań z inwestorami w Europie, USA oraz Kanadzie, gdzie spotkał się z dużym zainteresowaniem w szczególności ze strony inwestorów amerykańskich.

„W przeprowadzonej w zeszłym roku ofercie publicznej nie mogliśmy zaoferować naszych akcji w USA i Kanadzie, obecnie zaproponowana formuła pozyskania kapitału zdecydowanie poszerza nasze możliwości w tym zakresie.  Ostatnie road show oraz rozmowy wykazały bardzo duże zainteresowanie naszą Spółką  inwestorów z tamtych rynków. W 5 lat udało nam się zbudować największą firmę w naszej branży w Polsce. Do tej pory spełnialiśmy obietnice i tym razem nie zawiedziemy oczekiwań inwestorów” – podsumował Konrad Kąkolewski, Prezes Zarządu GetBack S.A.

***

GetBack S.A. jest polską spółką zarządzającą wierzytelnościami. GetBack S.A. powstała w lutym 2012 roku. Spółka korzysta
z usług Kancelarii Prawnej GetBack Mariusz Brysik sp.k. wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej GetBack. Od 2014 roku Grupa Kapitałowa GetBack jest obecna także na rynku rumuńskim, a od 2017 r. także w Hiszpanii i Bułgarii. Łączna wartość nominalna zarządzanych przez Spółkę wierzytelności na koniec III kwartału 2017 r. wynosiła 28,0 mld zł. W pierwszych trzech kwartałach 2017 r. przychody netto Grupy wzrosły prawie dwukrotnie do poziomu 538 mln zł w stosunku do analogicznego okresu 2016 roku. Zysk netto w pierwszych trzech kwartałach 2017 roku był o 45,3% wyższy niż w analogicznym okresie 2016 r. i wyniósł 181,5 mln zł.

Zastrzeżenia prawne:

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również podstaw podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe spółki Getback S.A. („Spółka”). W szczególności, niniejszy materiał nie stanowi oferty kupna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Prospekt emisyjny („Prospekt”), sporządzony w związku z ofertami publicznymi i ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie obligacji Spółki do obrotu na rynku regulowanym w ramach Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., który w dniu 9 marca 2017 r. został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego, jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i publicznej ofercie obligacji w Polsce („Oferta”). W związku z Ofertą, Prospekt udostępniono na stronie internetowej Spółki (www.getbacksa.pl) oraz dodatkowo w celach informacyjnych na stronie Oferującego – Haitong Bank, S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce (www.haitongib.com). Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców.

Niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Australii i Japonii, ani w innych państwach, w których takie rozpowszechnianie może podlegać ograniczeniom lub zakazane przez prawo.