GetBack logo 

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

+48 800 230 230

+48 71 771 01 00

kontakt@getbacksa.pl

GetBack rozliczył 2017 rok

2 lipca 2018 r. Zarząd GetBack S.A. przedstawił Sprawozdanie finansowe spółki za 2017 rok. Do sprawozdania dołączona jest opinia audytora, który ostatecznie skorzystał z prawa do odstąpienia od wydania opinii.

 

Dane przedstawione w sprawozdaniu rocznym nie różnią się istotnie od danych ujętych w niezaudytowanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, które spółka opublikowała 30 maja 2017 roku. Skonsolidowana strata netto, wyniosła 1 352 984 tys. zł. Wartość aktywów pracujących wyniosła 1 751 883 tys. zł.

 

- Finansowe zamknięcie 2017 roku to bardzo ważny etap w procesie normalizacji sytuacji w spółce – powiedział Przemysław Dąbrowski, który 22 maja został Nowym Prezesem Zarządu GetBack S.A. To daje nam możliwość zamknięcie i prezentacji wyników za I kwartał 2018 roku oraz pozwala wypracować ostateczną wersję planu naprawczego, który jest podstawą przyśpieszonego postępowania układowego z naszymi wierzycielami – dodał.

30 maja spółka, nie czekając na opinię audytora, zdecydowała się opublikować Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2017 rok. Nowy Zarząd uznał, że wywiązanie się z zobowiązania dotyczącego terminu prezentacji sprawozdania jest dla spółki ważniejsze niż czekanie na opinię audytora i kolejne odroczenie publikacji sprawozdań. Ostatecznie audytor skorzystał z prawa odstąpienia od opinii.

Jak tłumaczy Krzysztof Burnos, członek nowej Rady Nadzorczej oraz przewodniczący komitetu audytu GetBack S.A zgodnie ze standardami badania audytor zobowiązany jest do zebrać dowody potwierdzające informacje ujęte w sprawozdaniu finansowym. W sprawozdaniu z badania audytor wskazał te obszary sprawozdania finansowego, w przypadku których zaistniały okoliczności niepozwalające zebrać dowodów dla ich potwierdzenia. Jednocześnie audytor opisał źródła tych niepewności. Znalazły się wśród nich niepewność co do założeń kontynuacji działalności, niepewność co do wyników postępowań prowadzonych przez organy nadzorcze, niepewność co do założeń wyceny portfeli, których wartość oparto o założenie kontynuacji działalności. Lista i rozległy wpływ okoliczności będących przyczyną niepewności na całe sprawozdanie finansowe zdecydowały o tym, że audytor ostatecznie nie zdecydował się na wyrażenie ani pozytywnej ani negatywnej opinii na jego temat. Standardy badania przewidują w takich sytuacjach odstąpienie od wydania opinii. I tak właśnie zrobiono.

To ważne zwłaszcza w kontekście danych dotyczących wyceny portfeli, których wartość jest jednym z najważniejszych elementów budowania planu naprawczego dla spółki. Dane, do których audytor zgłosił istnienie niepewności, to dane, co do których audytor uznał, że nie posiada wystarczającego, zgodnego ze standardami badania potwierdzenia ich wiarygodność. Nie oznacza to jednak, że są one niewłaściwe. Nowy Zarząd przedstawia je w najlepszej wierze, w przekonaniu, że na dziś są to najbardziej wiarygodne, możliwe do ustalenia dane finansowe dotyczące kondycji spółki.

W sprawozdaniu spółka przedstawiła też listę dużych transakcji, które miały miejsce w drugiej połowie 2017 rok. Nowy Zarząd zastanawia się nad ich cofnięciem.

Nowe sprawozdanie jest też krokiem w kierunku większej przejrzystości i transparentności danych. Dla przykładu, spółka po raz pierwszy pokazała rozbicie przychodów i zysków z tytułu odzysków w podziale na odzyski i transakcje sprzedaży i zakupu portfeli.

- To duża zmiana. Pokazywanie tego w jednym ujęciu jedną liczbą, jak to miało miejsce dotychczas, zamazywało prawdziwy obraz zdolności operacyjnych spółki – podsumowuje Przemysław Dąbrowski, nowy Prezes Zarządu GetBack.

Zgodnie z zapowiedzią sprawozdanie za pierwszy kwartał 2018 roku ma się ukazać 23 lipca 2018 roku.