GetBack logo 

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

+48 800 230 230

+48 71 771 01 00

kontakt@getbacksa.pl

GetBack S.A. planuje pozyskać 15 mln zł w kolejnej publicznej emisji obligacji

16 lutego 2018

Getback S.A., podmiot działający na rynku zarządzania wierzytelnościami, planuje pozyskać do 15 mln zł w ramach emisji szóstej serii obligacji (seria PP6), z programu publicznej emisji obligacji. Pozyskany kapitał ma wspierać dalszy rozwój Grupy Kapitałowej GetBack.

Od 19 do 28 lutego 2018 r. przyjmowane będą zapisy na 3,5-letnie obligacje serii PP6 emitowane przez GetBack S.A., o wartości nominalnej 100 zł każda, z oprocentowaniem zmiennym ustalanym w oparciu o stawkę WIBOR 3M + 4,4% marży w skali roku. Maksymalna liczba oferowanych obligacji to 150.000. Odsetki będą wypłacane kwartalnie, minimalny zapis to 1 obligacja. Oferującym jest Haitong Bank, S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce. Inwestorzy indywidualni mogą składać zapisy w placówkach jego konsorcjantów, którymi są: Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. oraz Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.


 „Emisja obligacji serii PP6 jest kolejnym etapem realizacji publicznego programu emisji obligacji. Dzięki wcześniejszym pięciu emisjom zebraliśmy 244,3 mln zł. W samym 2017 roku jako Grupa Kapitałowa wykupiliśmy obligacje o łącznej wartości 0,5 mld zł. Obligacje pozostają  jednym z naszych głównych źródeł pozyskiwania finansowania. Jednak w ramach dywersyfikacji źródeł finansowania działalności Grupy Kapitałowej GetBack korzystamy także z finansowania z sektora bankowego. Chciałbym też przypomnieć, że na początku lutego bank z siedzibą za granicą podpisał dokument zawierający zobowiązanie banku do syndykacji finansowania funduszu w 100% kontrolowanego przez GetBack S.A., na wskazanych w tym dokumencie  warunkach umów kredytowych.” - powiedział Konrad Kąkolewski, Prezes Zarządu GetBack S.A.

Celem emisji obligacji serii PP6 jest:

  • nabycie lub objęcie certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych przez GetBack S.A. lub podmioty z Grupy Kapitałowej GetBack
  • nabycie portfeli wierzytelności przez fundusze inwestycyjne z Grupy Kapitałowej GetBack lub obsługę portfeli wierzytelności przez fundusze inwestycyjne z Grupy Kapitałowej GetBack,
  • pozyskanie kapitału na inne cele związane z realizacją modelu biznesowego Grupy Kapitałowej GetBack polegające na refinansowaniu zadłużenia Grupy Kapitałowej GetBack, z zastrzeżeniem że nie będą one wykorzystane na udzielanie pożyczek ani innego rodzaju finansowania osobom fizycznym lub podmiotom spoza Grupy Kapitałowej GetBack.

Dotychczas w ramach publicznego programu obligacji spółka oferowała 5 serii obligacji. W ramach serii PP1 udało się spółce uzyskać 60 mln zł, w ramach PP2 – 79,3 mln zł, emisje obligacji serii PP3 oraz PP4 pozwoliły zebrać spółce łącznie kapitał w wysokości 80 mln zł (każda z emisji po 40 mln zł), natomiast ostatnia emisja PP5 25 mln zł.  

W dniu 9 marca 2017 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny dotyczący programu publicznej emisji obligacji. W ramach Programu Spółka może zaoferować obligacje
o wartości nominalnej do 300 mln zł, podzielone na serie obligacji, które będą emitowane w zależności od zgłaszanego popytu ze strony inwestorów oraz zapotrzebowania Spółki.

***

GetBack S.A. jest polską spółką zarządzającą wierzytelnościami. GetBack S.A. powstała w lutym 2012 roku. Spółka korzysta z usług Kancelarii Prawnej GetBack Mariusz Brysik sp.k. wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej GetBack. Od 2014 roku Grupa Kapitałowa GetBack jest obecna także na rynku rumuńskim, a od 2017 r. także w Hiszpanii i Bułgarii. Łączna wartość nominalna zarządzanych przez Spółkę wierzytelności na koniec III kwartału 2017 r. wynosiła 28,0 mld zł. W pierwszych trzech kwartałach 2017 r. przychody netto Grupy wzrosły prawie dwukrotnie do poziomu 538 mln zł w stosunku do analogicznego okresu 2016 roku. Zysk netto w pierwszych trzech kwartałach bieżącego roku był o 45,3% wyższy niż w analogicznym okresie 2016 r. i wyniósł 181,5 mln zł.

Zastrzeżenia prawne:

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również podstaw podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe spółki Getback S.A. („Spółka”). W szczególności, niniejszy materiał nie stanowi oferty kupna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Prospekt emisyjny („Prospekt”), sporządzony w związku z ofertami publicznymi i ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie obligacji Spółki do obrotu na rynku regulowanym w ramach Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., który w dniu 9 marca 2017 r. został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego, jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i publicznej ofercie obligacji w Polsce („Oferta”). W związku z Ofertą, Prospekt udostępniono na stronie internetowej Spółki (www.getbacksa.pl) oraz dodatkowo w celach informacyjnych na stronie Oferującego – Haitong Bank, S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce (www.haitongib.com). Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców.

Niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Australii i Japonii, ani w innych państwach, w których takie rozpowszechnianie może podlegać ograniczeniom lub zakazane przez prawo.