GetBack logo 

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

+48 800 230 230

+48 71 771 01 00

kontakt@getbacksa.pl

GetBack S.A. planuje pozyskać 40 mln zł w kolejnej publicznej emisji obligacji

24 lipca 2017

Getback S.A., podmiot działający na rynku zarządzania wierzytelnościami, planuje pozyskać do 40 mln zł w ramach emisji czwartej serii obligacji (seria PP (seria PP4), z programu publicznej emisji obligacji. Pozyskany kapitał ma wspierać dalszy rozwój Grupy Kapitałowej GetBack.

Od 24 lipca do 04 sierpnia 2017 r. przyjmowane będą zapisy na 3,5-letnie obligacje serii PP4 emitowane przez GetBack S.A., o wartości nominalnej 100 zł każda, z oprocentowaniem zmiennym ustalanym w oparciu o stawkę WIBOR 3M + 4,0% marży w skali roku. Maksymalna liczba oferowanych obligacji to 400.000. Odsetki będą wypłacane kwartalnie, minimalny zapis to 1 obligacja. Oferującym jest Haitong Bank, S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce. Inwestorzy indywidualni mogą składać zapisy w placówkach jego konsorcjantów, którymi są: Alior Bank S.A. Biuro Maklerskie, Dom Maklerski Banku Handlowego S.A., Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A., Millennium Dom Maklerski S.A.,  Michael Ström Dom Maklerski Sp. z o.o.


Przewidywany termin przydziału został wyznaczony na dzień 8 sierpnia 2017 r. Termin trwania zapisów może ulec skróceniu, jeżeli cała pula obligacji zostanie objęta przed zakończeniem oferty.

 „Do tej pory w ramach programu przeprowadziliśmy 3 emisje obligacji, które przyniosły nam 179,3 mln zł. Emisja czwartej serii obligacji jest kolejnym etapem mającym na celu realizację publicznego  programu emisji obligacji, w ramach którego planujemy pozyskać do 300 mln zł na zakup kolejnych portfeli wierzytelności. Każda z tych emisji kończyła się przed planowanym terminem składania zapisów, co w ocenie Zarządu GetBack S.A. świadczy o dużym zaufaniu inwestorów, za które chcemy podziękować.” - powiedział Konrad Kąkolewski, Prezes Zarządu GetBack S.A.

Celem obligacji serii PP4 jest nabycie lub objęcie certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych przez Emitenta lub podmioty z Grupy Kapitałowej GetBack oraz nabycie portfeli wierzytelności przez fundusze inwestycyjne z Grupy Kapitałowej GetBack lub obsługę portfeli wierzytelności przez fundusze inwestycyjne z Grupy Kapitałowej GetBack, a także pozyskanie kapitału na inne cele związane z realizacją modelu biznesowego Grupy Kapitałowej GetBack polegające na refinansowaniu zadłużenia Grupy Kapitałowej GetBack, z zastrzeżeniem że nie będą one wykorzystane na udzielanie pożyczek ani innego rodzaju finansowania osobom fizycznym lub podmiotom spoza Grupy Kapitałowej GetBack.

Dotychczas w ramach publicznego programu obligacji spółka oferowała 3 serie obligacji. W ramach serii PP1 udało się spółce uzyskać 60 mln zł, w ramach PP2 – 79,3 mln zł, natomiast emisja obligacji serii PP3 pozwoliła zebrać spółce kapitał w wysokości 40 mln zł. Ponadto 17 lipca 2017 r. miał miejsce debiut spółki na Rynku Głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Z tytułu emisji akcji nowej emisji w ramach pierwszej oferty publicznej spółka GetBack pozyskała od inwestorów 370 mln zł brutto, a cała wartość oferty wyniosła 740 mln zł. brutto.  

Grupa Kapitałowa GetBack jest podmiotem zajmującym się zarządzaniem wierzytelnościami. Według stanu na koniec I kwartału 2017 r. Spółka zarządzała wierzytelnościami 21 niestandaryzowanych sekurytyzacyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Łączna wartość nominalna zarządzanych przez Spółkę wierzytelności na koniec I kwartału 2017 r. wynosiła blisko 20 mld zł. W I kwartale 2017 r. przychody netto Grupy wzrosły ponad dwukrotnie do poziomu 147,2 mln zł w stosunku do analogicznego okresu 2016 roku. Zysk netto w pierwszych trzech miesiącach bieżącego roku był o 51,3% wyższy niż w I kwartale 2016 r. i wyniósł 57,5 mln zł.

W dniu 9 marca 2017 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny dotyczący programu publicznej emisji obligacji. W ramach Programu Spółka może zaoferować obligacje o wartości nominalnej do 300 mln zł, podzielone na serie obligacji, które będą emitowane w zależności od zgłaszanego popytu ze strony inwestorów oraz zapotrzebowania Spółki.

Zapisy na obligacje może złożyć każdy inwestor. W tym celu należy skontaktować się z oferującym - Haitong Bank, S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce pod numerem telefonu (22) 347 40 00 lub mailem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w z oddziałami członków konsorcjum, czyli Alior Bank S.A. Biuro Maklerskie, Dom Maklerski Banku Handlowego S.A., Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A., Millennium Dom Maklerski S.A.,  Michael Ström Dom Maklerski Sp. z o.o.

***

GetBack S.A. jest polską spółką zarządzającą wierzytelnościami. GetBack S.A. powstała w lutym 2012 roku. Spółka korzysta z usług Kancelarii Prawnej GetBack Mariusz Brysik sp.k. wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej GetBack. Od marca 2014 roku Grupa Kapitałowa GetBack jest obecna także na rynku rumuńskim. W czerwcu 2016 roku konsorcjum funduszy private equity nabyło 100% akcji GetBack S.A. od podmiotu z Grupy Kapitałowej Idea Bank. Na koniec 2016 r. łączna wartość nominalna wierzytelności zarządzanych przez GetBack S.A. wynosiła 19,4 mld zł.

Zastrzeżenia prawne:

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również podstaw podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe spółki Getback S.A. („Spółka”). W szczególności, niniejszy materiał nie stanowi oferty kupna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Prospekt emisyjny („Prospekt”), sporządzony w związku z ofertami publicznymi i ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie obligacji Spółki do obrotu na rynku regulowanym w ramach Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., który w dniu 9 marca 2017 r. został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego, jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i publicznej ofercie obligacji w Polsce („Oferta”). W związku z Ofertą, Prospekt udostępniono na stronie internetowej Spółki (www.getbacksa.pl) oraz dodatkowo w celach informacyjnych na stronie Oferującego – Haitong Bank, S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce (www.haitongib.com). Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców.

Niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Australii i Japonii, ani w innych państwach, w których takie rozpowszechnianie może podlegać ograniczeniom lub zakazane przez prawo.0