GetBack logo 

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

+48 800 230 230

+48 71 771 01 00

kontakt@getbacksa.pl

GetBack w 9 dni zebrał zapisy na obligacje publiczne o wartości 40 mln zł

02 sierpnia 2017

GetBack S.A., spółka z branży zarządzania wierzytelnościami, skróciła termin zapisów na obligacje w ramach emisji czwartej serii obligacji z programu publicznej emisji obligacji. Spółka w dziewiątym dniu prowadzonej oferty zgromadziła zapisy na papiery o wartości ponad 40 mln zł, realizując w 100% założony cel.

Okres przyjmowania zapisów na obligacje serii PP4 z programu publicznej emisji obligacji Spółki GetBack S.A. został skrócony. Termin zakończenia przyjmowania zapisów, określony w ostatecznych warunkach oferty na 04 sierpnia 2017 r., został przesunięty na 01 sierpnia 2017 r. W dziewiątym dniu prowadzonej oferty zgromadzono zapisy na większą liczbę obligacji od łącznej liczby oferowanych papierów wartościowych, co oznacza, że przewidziana w ramach serii PP4 pula obligacji została wyczerpana.

Od 24 lipca 2017 r. GetBack S.A. oferował 3,5-letnie obligacje serii PP4, o wartości nominalnej 100 zł każda, z oprocentowaniem zmiennym ustalanym w oparciu o stawkę WIBOR 3M + 4,0% marży w skali roku. Odsetki będą wypłacane kwartalnie. Oferującym obligacje serii PP4 w ramach programu pierwszej publicznej oferty obligacji był Haitong Bank, S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, zaś zapisy można było składać w placówkach jego konsorcjantów: Alior Bank S.A. Biuro Maklerskie, Dom Maklerski Banku Handlowego S.A., Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A., Millennium Dom Maklerski S.A.,  Michael Ström Dom Maklerski Sp. z o.o.

Emisja obligacji serii PP4, w ramach której pozyskaliśmy 40 mln zł w ciągu 9 dni jest w opinii zarządu GetBack S.A. kolejnym sukcesem spółki na rynku kapitałowym. Widzimy, że jesteśmy coraz bardziej rozpoznawalni, przede wszystkim dzięki niedawnej pierwszej ofercie publicznej akcji oraz debiutowi na rynku głównym GPW. Z naszych obserwacji wynika, że  Inwestorzy dostrzegają efektywność naszego modelu biznesowego dlatego są chętni kupować emitowane przez Spółkę papiery wartościowe.  – powiedział Konrad Kąkolewski, Prezes Zarządu GetBack S.A.

Środki uzyskane z emisji obligacji serii PP4 zostaną przeznaczone na nabycie lub objęcie certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych przez Emitenta lub podmioty z Grupy Kapitałowej GetBack oraz nabycie portfeli wierzytelności przez fundusze inwestycyjne z Grupy Kapitałowej GetBack lub obsługę portfeli wierzytelności przez fundusze inwestycyjne z Grupy Kapitałowej GetBack, a także pozyskanie kapitału na inne cele związane z realizacją modelu biznesowego Grupy Kapitałowej GetBack polegające na refinansowaniu zadłużenia Grupy Kapitałowej GetBack, z zastrzeżeniem że nie będą one wykorzystane na udzielanie pożyczek ani innego rodzaju finansowania osobom fizycznym lub podmiotom spoza Grupy Kapitałowej GetBack.

Dotychczas w ramach publicznego programu obligacji spółka oferowała 3 serie obligacji. W ramach serii PP1 udało się spółce uzyskać 60 mln zł, w ramach PP2 – 79,3 mln zł, natomiast emisja obligacji serii PP3 pozwoliła zebrać spółce kapitał w wysokości 40 mln zł. Ponadto 17 lipca 2017 r. miał miejsce debiut spółki na Rynku Głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Z tytułu emisji akcji nowej emisji w ramach pierwszej oferty publicznej spółka GetBack S.A. pozyskała od inwestorów 370 mln zł brutto, a cała wartość oferty wyniosła 740 mln zł. brutto.

Grupa Kapitałowa GetBack jest podmiotem zajmującym się zarządzaniem wierzytelnościami. Według stanu na koniec I kwartału 2017 r. Spółka zarządzała wierzytelnościami 21 niestandaryzowanych sekurytyzacyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Łączna wartość nominalna zarządzanych przez Spółkę wierzytelności na koniec I kwartału 2017 r. wynosiła 20 mld zł. W I kwartale 2017 r. przychody netto Grupy wzrosły ponad dwukrotnie do poziomu 147,2 mln zł w stosunku do analogicznego okresu 2016 roku. Zysk netto w pierwszych trzech miesiącach bieżącego roku był o 51,3% wyższy niż w I kwartale 2016 r. i wyniósł 57,5 mln zł.

***

GetBack S.A. jest polską spółką zarządzania wierzytelnościami. GetBack S.A. powstała w lutym 2012 roku. Spółka korzysta z usług Kancelarii Prawnej GetBack Mariusz Brysik sp.k. wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej GetBack. Od marca 2014 roku Grupa Kapitałowa GetBack jest obecna także na rynku rumuńskim. W czerwcu 2016 roku konsorcjum funduszy private equity nabyło 100% akcji GetBack S.A. od podmiotu z Grupy Kapitałowej Idea Bank. Na koniec 2016 r. łączna wartość nominalna wierzytelności zarządzanych przez GetBack S.A. wynosiła 19,4 mld zł.

Zastrzeżenia prawne:

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również podstaw podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe spółki Getback S.A. („Spółka”). W szczególności, niniejszy materiał nie stanowi oferty kupna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Prospekt emisyjny („Prospekt”), sporządzony w związku z ofertami publicznymi i ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie obligacji Spółki do obrotu na rynku regulowanym w ramach Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., który w dniu 9 marca 2017 r. został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego, jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i publicznej ofercie obligacji w Polsce („Oferta”). W związku z Ofertą, Prospekt udostępniono na stronie internetowej Spółki (www.getbacksa.pl) oraz dodatkowo w celach informacyjnych na stronie Oferującego – Haitong Bank, S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce (www.haitongib.com). Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców.

Niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Australii i Japonii, ani w innych państwach, w których takie rozpowszechnianie może podlegać ograniczeniom lub zakazane przez prawo.