GetBack logo 

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

+48 800 230 230

+48 71 771 01 00

kontakt@getbacksa.pl

GetBack wznowił raportowanie dotyczące kondycji operacyjnej spółki.

 

Od publikacji Wstępnego Jednostkowego Sprawozdania Finansowego za 2018, które w związku z toczącym się postępowaniem układowym GetBack zobowiązany był złożyć do 15 maja br. w sądzie, spółka rozpoczęła sukcesywny powrót do publikacji raportów o kondycji finansowej spółki. Równocześnie z publikacją danych za 2018 rok spółka przedstawiła wyniki dotyczące tzw. odzysków w okresie od lipca 2018 roku do marca 2019 roku. Zarząd GetBack zadeklarował, że w kolejnych miesiącach będzie pracował nad przywróceniem komunikacji z rynkiem i podtrzymał deklarację publikacji wszystkich zaległych raportów najpóźniej do końca sierpnia br.

W sprawozdaniu za 2018 rok GetBack zaraportował pogorszenie się najważniejszych wskaźników dotyczących kondycji finansowej spółki w stosunku do 2017 roku. Strata jednostkowa za 2018 rok wyniosła 1 561 mln PLN, podczas gdy w 2017 roku 1 308 mln PLN. Kapitały własne po 2018 roku wynoszą -2 201 mln PLN. Na koniec 2017 roku było to -639 mln PLN. Wszystkie dane przedstawione w sprawozdaniu są spójne z założeniami prognoz dotyczących kondycji finansowej spółki przyjętymi w układzie i są konsekwencją działań z poprzednich lat.

- Wyniki finansowy za 2018 rok nie ma wpływu na realizację układu i na przepływy finansowe spółki. Opracowując propozycję układową przyjęliśmy bowiem podobne założenia dotyczące kondycji finansowej GetBack – mówi Przemysław Dąbrowski, wiceprezes GetBack.  Przedstawione sprawozdanie jest bardziej formą zaraportowana straty czy poziomu kapitałów własnych, które już wcześniej oszacowaliśmy, nie mieliśmy jednak możliwości ujęcia ich w formie formalnego sprawozdania – dodaje. 

Strata za 2018 rok jest przede wszystkim konsekwencją przeszacowania aktywów i odpisów dotyczących lat poprzednich. Na 1,5 mld straty ponad 80% to koszty nie mające odzwierciedlenia w przepływach finansowych (np. przeszacowanie certyfikatów inwestycyjnych czy rezerwy). Spółka dla potrzeb sprawozdania nadal nalicza odsetki od obligacji, które są elementem układu w pełnej wysokości.

Wartość portfeli stanowiąca podstawę do przygotowania sprawozdania jest zgodna z tą, która została przyjęta dla potrzeb opracowania propozycji układowych i wynosi wstępnie 1050 mln PLN.

Wstępne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za 2018 zawiera wyniki oraz szacunki wyników według stanu wiedzy na koniec kwietnia 2019 roku, zarówno w obszarze docelowych - zdaniem Zarządu - odpisów i księgowań na aktywach (poza certyfikatami), jak również wyceny oraz szacunków wycen certyfikatów funduszy własnych i zewnętrznych.

Brak możliwości przedstawienia pełnego sprawozdania finansowego za 2018 rok i publikacja w zamian sprawozdania "pro forma" opartego o szacunki poszczególnych pozycji bilansu, związana jest z trudnościami w wycenie certyfikatów funduszy zarządzanych przez zewnętrzne TFI oraz braku wyceny certyfikatów w części funduszy własnych.

Dodatkowo GetBack zaprezentował dziś odzyski za okres od lipca 2018 do marca 2019 roku.
Z opublikowanych zestawień odzysków wynika, że w połowie zeszłego roku spółka zanotowała wyraźny spadek efektowności operacyjnej, co automatycznie przełożyło się na niższy poziom odzysków - z poziomu ponad 27 mln złotych w lipcu ub.r., do 22 mln złotych we wrześniu ub.r. Było to spowodowane problemami płynnościowymi spółki, które ograniczyły podejmowane czynności windykacyjne, jak i ogólnymi perturbacjami w jej funkcjonowaniu oraz wynikającym z tego kryzysem wiarygodności GetBack.

W ostatnich miesiącach ub.r. poziom odzysków uległ stabilizacji na poziomie 26 mln złotych, by w grudniu ub.r. zanotować najwyższy w całym okresie objętym raportowaniem poziom prawie 40 milionów złotych.

Spółka rozpoczęła bieżący rok z niepewnością co do przyjęcia układu co, poza obiektywnymi czynnikami sezonowymi, przełożyło się na spadek odzysków do 21 milinów złotych. Trend ten udało się zatrzymać, a marzec br. zakończył się odzyskami na poziomie ponad 27 milionów, czyli na poziomie jak z początku kryzysu.

Poziom odzysków w poszczególnych miesiącach przedstawiał się następująco (zł):

Lipiec 2018

27 433 161

Sierpień 2018

24 373 874

Wrzesień 2018

22 263 962

Październik 2018

26 750 377

Listopad 2018

26 202 514

Grudzień 2018

39 791 759

Styczeń 2019

21 351 534

Luty 2019

21 041 038

Marzec 2019

27 381 671

Przedstawiając wyniki za okres lipiec 2018 – marzec 2019 spółka nadrobiła zaległości w tym obszarze raportowania i deklaruję systematyczną publikację miesięcznych raportów dotyczących poziomu odzysków.