GetBack logo 

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

+48 800 230 230

+48 71 771 01 00

kontakt@getbacksa.pl

Inwestorzy z Izraela i USA zainteresowani nową emisją akcji Getback

12 marca 2018

Zarząd GetBack S.A., wiodącej spółki z branży zarządzania wierzytelnościami w Europie Środkowej, poinformował o otrzymaniu oświadczeń od grupy inwestorów z siedzibą  w Izraelu oraz USA. Inwestorzy zadeklarowali zainteresowanie objęciem akcji nowej emisji w przypadku zgody Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na przeprowadzenie procesu. Zarząd GetBack podjął decyzję o rozpoczęciu z każdym z Inwestorów negocjacji dotyczących objęcia przez Inwestorów nowych akcji GetBack.

Spółka podaje, iż otrzymała informacje o zainteresowaniu akcjami ze strony Leumi Investment Services Inc., Cukierman & Co Investment House Ltd. oraz Shavit Capital Fund.  Są to podmioty operujące na rynkach międzynarodowych, zainteresowane zwiększeniem swojej obecności na rynku polskim, w tym w sektorze usług finansowych.

 „Tak jak informowaliśmy wcześniej Spółka jest zainteresowana rozszerzeniem akcjonariatu o kolejnych inwestorów z długoterminową perspektywą inwestycyjną. Cieszy nas uwaga inwestorów dotąd mało aktywnych w naszym kraju. W nadchodzących dniach Spółka planuje szereg kolejnych spotkań z inwestorami w Izraelu oraz USA w celu poszerzenia grupy podmiotów zainteresowanych inwestycją w Spółkę.” – powiedział Konrad Kąkolewski, Prezes Zarządu.

W związku z pozytywną opinią Rady Nadzorczej, Zarząd w dniu 2 marca 2018 roku podjął decyzję o zamiarze wystąpienia do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o podjęcie przez akcjonariuszy uchwał dotyczących podwyższenia kapitału zakładowego. W przypadku uzyskania zgody Akcjonariuszy, intencją Zarządu jest przeprowadzenie podwyższenia kapitału Spółki w dwóch etapach. Pierwszy etap zakłada emisję nie mniej niż 1 ale nie więcej niż 19.999.999 akcji zwykłych w formie subskrypcji prywatnej nie stanowiącej oferty publicznej. Druga transza przewiduje kolejne podwyższenie liczby akcji maksymalnie do 50.000.000 sztuk z wykorzystaniem instytucji kapitału docelowego. Emisja ta będzie również miała prawdopodobnie charakter subskrypcji prywatnej, skierowanej do wybranych obecnych i nowych, długoterminowych inwestorów strategicznych.

Akcje wyemitowane w ramach pierwszego etapu będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., przy czym akcje te stanowiłyby mniej niż 20% dopuszczonych do obrotu na tym rynku akcji GetBack, wobec czego ich dopuszczenie nie wymagałoby sporządzenia i udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego. Akcje wyemitowane w drugim etapie będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu giełdowego po przejściu procedury przed Komisją Nadzoru Finansowego i zatwierdzenia prospektu emisyjnego. Oba etapy zakładają prawo pierwszeństwa w objęciu akcji dla aktualnych akcjonariuszy posiadających co najmniej 0,5% akcji Spółki. 

***

GetBack S.A. jest polską spółką zarządzającą wierzytelnościami. GetBack S.A. powstała w lutym 2012 roku. Spółka korzysta z usług Kancelarii Prawnej GetBack Mariusz Brysik sp.k. wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej GetBack. Od 2014 roku Grupa Kapitałowa GetBack jest obecna także na rynku rumuńskim, a od 2017 r. także w Hiszpanii i Bułgarii. Łączna wartość nominalna zarządzanych przez Spółkę wierzytelności na koniec III kwartału 2017 r. wynosiła 28,0 mld zł. W pierwszych trzech kwartałach 2017 r. przychody netto Grupy wzrosły prawie dwukrotnie do poziomu 538 mln zł w stosunku do analogicznego okresu 2016 roku. Zysk netto w pierwszych trzech kwartałach 2017 roku był o 45,3% wyższy niż w analogicznym okresie 2016 r. i wyniósł 181,5 mln zł.

Zastrzeżenia prawne:

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również podstaw podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe spółki Getback S.A. („Spółka”). W szczególności, niniejszy materiał nie stanowi oferty kupna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Prospekt emisyjny („Prospekt”), sporządzony w związku z ofertami publicznymi i ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie obligacji Spółki do obrotu na rynku regulowanym w ramach Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., który w dniu 9 marca 2017 r. został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego, jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i publicznej ofercie obligacji w Polsce („Oferta”). W związku z Ofertą, Prospekt udostępniono na stronie internetowej Spółki (www.getbacksa.pl) oraz dodatkowo w celach informacyjnych na stronie Oferującego – Haitong Bank, S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce (www.haitongib.com). Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców.

Niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Australii i Japonii, ani w innych państwach, w których takie rozpowszechnianie może podlegać ograniczeniom lub zakazane przez prawo.