GetBack logo 

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

+48 800 230 230

+48 71 771 01 00

kontakt@getbacksa.pl

Propozycja układowa GetBack w trosce o wszystkich interesariuszy

09 maja 2018

Plan naprawczy w formie przyspieszonego postępowania układowego na zaproponowanych przez nas zasadach zakłada w określonej perspektywie spłatę należności i jednocześnie daje szansę spółce na powrót do normalnego funkcjonowania na rynku. W naszej ocenie jest to najlepsze rozwiązanie dla wszystkich grup interesariuszy spółki – to główny cel, którym kierował się Zarząd GetBack SA podczas opracowania i złożenia do Sądu Rejonowego we Wrocławiu wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego.

W propozycji układowej GetBack SA jej przedstawiciele zaproponowali podział wierzycieli na trzy grupy oraz określone, możliwe do zrealizowania warunki restrukturyzacji zobowiązań spółki. Przedstawiają się one następująco:

  • Grupa pierwsza obejmuje wierzycieli będących obligatariuszami spółki, posiadających nie umorzone do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego obligacje wyemitowane przez spółkę niezabezpieczone na majątku spółki, niezabezpieczone na majątku zamkniętych funduszy inwestycyjnych, których portfelami wierzytelności zarządza spółka oraz wierzycieli spółki, posiadających wierzytelności z tytułu udzielonych spółce kredytów, w odniesieniu do których żaden z funduszy nie jest współdłużnikiem głównym, niezabezpieczonych na majątku spółki, niezabezpieczonych na majątku funduszy oraz nieporęczonych przez fundusze.

    Plan obejmuje spłatę należności wobec przedstawicieli tej grupy (z umorzeniem odsetek) w 65,36 proc. w ośmiu rocznych ratach rozłożonych na lata 2018-2025. Największe raty obejmują 2019 rok - 23,97 proc. oraz 2020 rok – 30,57 proc. Pozostałe 34,64 proc. wierzytelności ma podlegać konwersji na akcje spółki nowej emisji. W wyniku tej konwersji kapitał zakładowy spółki ma zostać podwyższony o blisko 4,12 mln zł, to jest z kwoty 5 mln zł do kwoty blisko 9,12 mln zł, w drodze ustanowienia ok. 82.399.394 nowych akcji na okaziciela serii F. Cena emisyjna każdej akcji ma wynieść 8,63 zł, natomiast łączna cena emisyjna wszystkich akcji – nie mniej niż ok. 711,1 mln zł. Liczba akcji przypadających każdemu wierzycielowi będzie równa ilorazowi kwoty stanowiącej 34,64 proc. należności głównej, przypadającej każdemu wierzycielowi oraz ceny emisyjnej jednej akcji, wynoszącej 8,63 zł.
  • Grupa druga obejmuje wierzycieli publicznoprawnych. Plan zakłada spłatę należności głównej oraz odsetek wobec tej grupy w całości do końca 2018 roku.
  • Grupa trzecia obejmuje wszystkich wierzycieli spółki niezaliczonych do pozostałych grup. Plan zakłada spłatę należności wobec przedstawicieli tej grupy w 65,36 proc. w ośmiu rocznych ratach rozłożonych na lata 2018-2025.

W naszej ocenie tylko wdrożenie postępowania układowego ma pozwolić w jak największym stopniu zadowolić wszystkich interesariuszy, co oznacza powrót na stabilną, zrównoważoną ścieżkę wzrostu, jaką spółka realizowała przed dwoma-trzema laty. Po szczegółowej analizie sytuacji spółki uważamy, że jest to scenariusz jak najbardziej realny – komentuje Przemysław Dąbrowski, członek zarządu GetBack SA – Spółka od wszystkich niezbędnych stron musi jednak dostać szansę, by móc ten plan zrealizować – dodaje.

Wobec trudnej sytuacji spółki plan zakłada przygotowanie nowej strategii działania spółki, której celem jest zwiększenie efektywności jej funkcjonowania. Jego elementami będą takie działania, jak m.in. optymalizacja ponoszonych kosztów, usprawnienie zarządzania płynnością, utrzymanie wysokiej efektywności odzyskiwania wierzytelności, dopasowanie struktury bilansu, a także poprawa komunikacji w celu podniesienia wiarygodności spółki i odbudowy jej wartości.

Według zarządu realizacja działań restrukturyzacyjnych w połączeniu z zaakceptowaniem i możliwością przeprowadzenia planu naprawczego w formie przyspieszonego postępowania układowego stworzy spółce GetBack możliwość powrotu do kontynuowania jej rozwoju, który w efekcie pozwoliłby na osiągnięcie wyników sprzed dwóch – trzech lat.