GetBack logo 

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

+48 800 230 230

+48 71 771 01 00

kontakt@getbacksa.pl

Wyższe spłaty i nabycia portfeli przez GetBack S.A. w pierwszym półroczu 2017 roku

07 sierpnia 2017

GetBack S.A., jeden z wiodących polskich podmiotów rynku zarządzania wierzytelnościami, uzyskał w pierwszym półroczu tego roku łącznie wartość 540 mln zł spłat z zarządzanych portfeli, aż o 60% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Łączna kwota nabyć portfeli w zarządzanych przez GetBack S.A. własnych oraz zewnętrznych funduszach sekurytyzacyjnych wyniosła  740 mln zł i była o 26% wyższa niż w I półroczu ub.r.

GetBack S.A. („Spółka”), która w lipcu tego roku zadebiutowała, po przeprowadzeniu pierwszej oferty publicznej akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, poinformowała o wynikach dotyczących spłat i nabyć portfeli w imieniu własnych oraz zewnętrznych funduszy sekurytyzacyjnych, których portfelami wierzytelności zarządza Spółka. Dodatkowo Spółka podała dane dotyczące poziomu realizacji odzysków z zarządzanych portfeli wierzytelności w odniesieniu do planu odzysków z daty nabycia portfeli wierzytelności. Tym samym Spółka chciałaby zacząć ustanawiać nowe standardy komunikacji z rynkiem. Dane te pozwalają ocenić skuteczność procesu dochodzenia wierzytelności w stosunku do pierwotnych założeń przyjętych przez Spółkę w związku z nabyciem danego portfela wierzytelności. Poziom 118% planu odzysków osiągnięty w I półroczu tego roku potwierdza, w opinii Spółki, skuteczność wypracowanego przez nią modelu procesu dochodzenia wierzytelności.

 „W ocenie Zarządu GetBack S.A. pierwsze półrocze tego roku było dla nas wyjątkowo udane. Oprócz przeprowadzonej z sukcesem oferty publicznej obligacji i pierwszej oferty publicznej akcji udało nam się kontynuować rozwój naszego biznesu. Byliśmy aktywni na rynku nabycia portfeli i zrealizowaliśmy ciekawe transakcje. Wydaliśmy na portfele ponad jedną czwartą więcej niż w pierwszym półroczu zeszłego roku, co potwierdza naszym zdaniem realność przyjętych założeń strategicznych na lata 2017-2019, których realizacja ma zaowocować istotnym rozwojem firmy. Chcemy utrzymywać wysoką dynamikę wzrostu naszego biznesu. To co najważniejsze, to systematycznie zwiększamy wartość spłat z naszych portfeli, dostarczając naszym akcjonariuszom i obligatariuszom dane potwierdzające naszą skuteczność. Poziom realizacji planów, prezentowanych przez nas jako pierwszych na rynku kapitałowym, jest wynikiem wysokiej efektywności, nad którą nadal pracujemy i chcemy ją jeszcze zwiększać.” - powiedział Konrad Kąkolewski, Prezes Zarządu GetBack S.A.

Poziom realizacji odzysku z portfeli wierzytelności nabytych i zarządzanych przez Spółkę w imieniu funduszy własnych oraz zewnętrznych w odniesieniu do planu odzysków z daty nabycia portfeli wierzytelności określa w jakim procencie Spółka realizuje odzyski na całym zarządzanym portfelu wierzytelności na datę komunikatu w stosunku do zakładanych planów odzysków przyjętych dla każdego z portfeli w momencie jego nabycia. Wartość powyżej 100% oznacza, że Spółka w danym okresie realizuje odzyski łącznie ze wszystkich zarządzanych portfeli wierzytelności powyżej zakładanych planów.

„Kluczowa dla nas jest efektywność prowadzonych działań operacyjnych w odniesieniu do nabywanych portfeli. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że udaje nam się przekraczać zakładane cele w odniesieniu do zarządzanych portfeli. Dzięki sprawdzalności założeń inwestycyjnych, wysokiej efektywności operacyjnej oraz dobrej selekcji inwestycji udaje nam się zapewnić oczekiwane zwroty.” - zaznaczył Konrad Kąkolewski, Prezes Zarządu GetBack S.A.

W drugim kwartale 2017 roku Spółka w imieniu funduszy własnych oraz zewnętrznych funduszy sekurytyzacyjnych, których portfelami wierzytelności zarządza, nabyła portfele wierzytelności za 494 mln zł, co oznacza wartość o dziewięć procent niższą, niż w drugim kwartale zeszłego roku. Spłaty z tytułu obsługi portfeli nabytych oraz zarządzanych przez Spółkę w imieniu funduszy własnych oraz zewnętrznych w tym okresie w 2017 roku wyniosły  308 mln zł i były wyższe o 64% w porównaniu do drugiego kwartału 2016 roku.

„Staramy się być transparentną spółką i dzielić się z inwestorami informacjami o naszej działalności, tak aby mogli w jak najlepszym stopniu ocenić nasze wyniki i perspektywy rozwoju. Mamy zamiar publikować przedstawione dane co kwartał.” – zakończył Konrad Kąkolewski, Prezes Zarządu GetBack S.A.

***

GetBack S.A. jest polską spółką zarządzającą wierzytelnościami. GetBack S.A. powstała w lutym 2012 roku. Spółka korzysta z usług Kancelarii Prawnej GetBack Mariusz Brysik sp.k. wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej GetBack. Od marca 2014 roku Grupa Kapitałowa GetBack jest obecna także na rynku rumuńskim. Według stanu na koniec I kwartału 2017 r. łączna wartość nominalna zarządzanych przez Spółkę wierzytelności na koniec I kwartału 2017 r. wynosiła prawie 20 mld zł. W I kwartale 2017 r. przychody netto Grupy wzrosły ponad dwukrotnie do poziomu 147,2 mln zł w stosunku do analogicznego okresu 2016 roku. Zysk netto w pierwszych trzech miesiącach bieżącego roku był o 51,3% wyższy niż w I kwartale 2016 r. i wyniósł 57,5 mln zł.

Zastrzeżenia prawne:

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również podstaw podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe Spółki. Prospekt emisyjny, sporządzony w związku z ofertą i dopuszczeniem akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i zatwierdzony w dniu 16 czerwca 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego, jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i publicznej ofercie jej akcji w Polsce („Oferta”). W związku z Ofertą w Polsce i dopuszczeniem akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Spółka udostępniła Prospekt na swojej stronie internetowej pod adresem www.getbacksa.pl. Dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, Prospekt jest dostępny na stronie internetowej oferującego, którym jest Haitong Bank S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce (www.haitongib.com/pl). Niniejszy materiał nie stanowi informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną bądź rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa.

Niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Australii i Japonii, ani w innych państwach, w których takie rozpowszechnianie może podlegać ograniczeniom lub zakazane przez prawo.