GetBack logo

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

+48 800 230 230

+48 71 771 01 00

kontakt@getbacksa.pl

Faq

Skutkiem wydania przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia postanowienia z dnia 9 maja 2018 r. o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego jest obowiązujący od tego dnia zakaz spełniania przez spółkę świadczeń wynikających z wyemitowanych przez nią obligacji. Oznacza to, że GetBack, nawet gdyby chciał, nie może spłacić żadnych zobowiązań, które powstały przed 9 maja 2018 roku.

Zakaz ten dotyczy zarówno obligacji, których termin płatności przypadł przed 9 maja 2018 r., jak i obligacji, które stały się albo staną płatne po 9 maja 2018 r. Obejmuje on zarówno należność główną, jak również należności uboczne, w tym oprocentowanie obligacji oraz odsetki za opóźnienie należne za okres przed i po 9 maja 2018 r. Zakaz ten obowiązuje do dnia zakończenia postępowania układowego albo uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu tego postępowania.

Zakaz spełniania świadczeń nie dotyczy tylko tych obligacji, z których wierzytelności są zabezpieczone rzeczowo na mieniu GetBack, w części znajdującej pokrycie w wartości przedmiotu zabezpieczenia. Przez zabezpieczenie rzeczowe należy rozumieć w szczególności zastaw lub zastaw rejestrowy ustanowiony przez Spółkę. Wynika to wprost z przepisów prawa.

Podsumowując - to kiedy i w jakiej wielkości będą spłacane obligacje będzie wynikało z wypracowanego w ramach PPU układu, pod warunkiem, że zostanie on prawomocnie zatwierdzony przez sąd.

Do reprezentowania praw obligatariuszy w postępowaniu restrukturyzacyjnym wobec GetBack S.A. sąd ustanowił kuratora – Pana Kamila Hajduka, licencjonowanego doradcę restrukturyzacyjnego (licencja nr 142). www.biurosyndyka.pl

W toczącym się wobec GetBack postępowaniu restrukturyzacyjnym w skład Rady Wierzycieli wchodzi: 1) Radosław Barczyński, 2) Q1FIZ z siedzibą w Warszawie, 3) Joanna Bucholc, 4) „AGMET” spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz na zastępcę członka Rady Wierzycieli powołani zostali 1) Olaf Gembarzewski, 2) Marcin Bukowski

Rada Wierzycieli posiada szereg kompetencji: udziela pomocy nadzorcy sądowemu albo zarządcy, kontroluje ich czynności, bada stan funduszy masy układowej lub sanacyjnej, udziela zezwolenia na czynności, które mogą zostać dokonane tylko za zezwoleniem Rady Wierzycieli oraz wyraża opinię w innych sprawach, jeżeli zażąda tego sędzia-komisarz, nadzorca sądowy, zarządca lub dłużnik. Rada Wierzycieli lub jej członkowie mogą przedstawiać sędziemu-komisarzowi swoje uwagi o działalności dłużnika, nadzorcy sądowego albo zarządcy. Rada Wierzycieli może żądać od dłużnika, nadzorcy sądowego albo zarządcy wyjaśnień oraz badać księgi i dokumenty przedsiębiorstwa dłużnika w zakresie, w jakim nie narusza to tajemnicy przedsiębiorstwa. Ponadto ustawa określa katalog czynności, których dokonanie przez dłużnika albo zarządcę wymaga zezwolenia rady wierzycieli pod rygorem nieważności (m.in. obciążenie składników masy układowej hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym w celu zabezpieczenia wierzytelności nieobjętej układem; zaciąganie kredytów lub pożyczek; sprzedaż przez dłużnika nieruchomości lub innych składników majątku o wartości powyżej 500 000 PLN). Przy wykonywaniu obowiązków Rada Wierzycieli kieruje się interesem ogółu wierzycieli.

W dniu 22 stycznia 2019 r. odbyło się Zgromadzenie Wierzycieli, podczas którego głosowano układ pomiędzy spółką i jej wierzycielami. Ostatecznie jedynie Zarząd GetBacku przedstawił propozycje układowe do głosowania, tzw. wariant operacyjno – inwestorski. Zakłada on dalszą działalność operacyjną Spółki, ale równocześnie GetBack będzie szukać nabywców na poszczególne portfele w spółce, tak aby przyśpieszyć spłatę zobowiązań i zneutralizować ryzyko działalności operacyjnej.

Scenariusz operacyjno-inwestorski zakłada spłatę na poziomie 25% w ciągu 8 lat. Reszta zobowiązań zostanie umorzona. Nie ma konwersji obligacji na akcje, a więc nie zmieni się akcjonariat spółki.

Propozycja układowa została przyjęta większością 86% głosów. W dniu 6 czerwca 2019 r. Sąd zatwierdził układ. Warunkiem realizacji układu jest prawomocne zatwierdzenie przez sąd.

Kondycja GetBack znacznie odbiega od tej, którą prezentował poprzedni Zarząd. Spółka w ostatnich latach, oprócz prowadzenia windykacji, co powinno być jej podstawowym biznesem, zajmowała sięsprzedażą i zakupami portfeli wierzytelności oraz manipulacjami na tych portfelach, a to w sztuczny sposób zwiększało ich wartość. Efektem był nie tylko nieprawdziwy obraz GetBack, jako wyjątkowo efektywnej firmy, ale też popsucie danych portfeli, które uniemożliwia w wielu przypadkach windykację. Odwrócenie tych sztucznych transakcji i oczyszczenie danych jest jednym z priorytetów nowego Zarządu i ten proces już jest prowadzony.

Nowy Zarząd patrzy na to w jak trudnej kondycji jest spółka i stara się znaleźć rozwiązanie, które jest realne, stąd zaproponowana propozycja układu.

Przepisy nie zabraniają wszczęcia postępowania sądowego mimo otwarcia przyspieszonego postępowania układowego. Należy jednak pamiętać, że od 9 maja 2018 r. postępowanie egzekucyjne przeciwko spółce, w celu odzyskania wierzytelności z tytułu obligacji objętej układem jest niedopuszczalne. Zasądzone środki finansowe nie zostaną wypłacone obligatariuszowi do czasu zakończenia postępowania układowego albo uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu tego postępowania. I znowu, wyjątek stanowi jedynie wszczęcie egzekucji z tytułu obligacji zabezpieczonych.

Poza tym w przypadku zawarcia układu prowadzone przeciwko spółce postępowania dotyczące wierzytelności objętych układem zostają umorzone, a tytuły wykonawcze stracą wykonalność.

Zarówno wierzytelności wynikające z obligacji, które zostały przedstawione do wykupienia, jak i wierzytelności wynikające z obligacji nieprzedstawionych do wcześniejszego wykupienia są objęte układem. Przedstawione propozycje układowe dotyczące rozłożenia na raty należności głównych z obligacji oraz umorzenia odsetek nie różnicują terminów spłat.

Samo żądanie wcześniejszego wykupu nie powoduje utraty statusu obligatariusza. Umorzenie obligacji następuje z chwilą ich wykupu, tj. w chwili rzeczywistego spełnienia świadczenia. Dopóki spółka nie spełni świadczenia z obligacji, nie następuje utrata statusu obligatariusza.

Złożenie wniosku o wykup obligacji przed otwarciem postępowania restrukturyzacyjnego lub po jego otwarciu nie ma istotnego wpływu na prawa obligatariuszy. Po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego dłużnik nie może spełnić świadczeń objętych układem, niezależnie od tego czy świadczenie pieniężne było wymagalne przed otwarciem postępowania restrukturyzacyjnego, czy też nie.

Wszelkie zasady i warunki zaspokojenia wierzytelności obligatariuszy z tytułu obligacji zostały ujęte w propozycjach układowych z dnia 22.01.2019 r., co do których odbyło się głosowanie. Dla obligatariuszy Grupy I została przewidziana spłata w wysokości 25% należności głównej w ciągu 8 lat.

Rozpoczęcie realizacji układu jest uzależnione od uprawomocnienia się Postanowienia o zatwierdzeniu układu. Pierwsza rata płatna będzie w ostatnim dniu roboczym drugiego pełnego kwartału kalendarzowego przypadającego po dacie uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu

Obligatariusze mogą na bieżąco śledzić istotne dla nich informacje na stronie kuratora obligatariuszy, Pana Kamila Hajduka: http://www.biurosyndyka.pl/.

Możliwy jest również kontakt z biurem doradcy restrukturyzacyjnego: Adres: Krzycka 92 BCD/11, 53-020 Wrocław, Tel: +48 666 666 924

Spis wierzytelności w przyspieszonym postępowaniu układowym sporządza nadzorca sądowy. Sporządza się go na podstawie ksiąg rachunkowych, innych dokumentów dłużnika, wpisów w księgach wieczystych oraz rejestrach.

W postępowaniu układowym dla GetBack S.A. sąd wyznaczył już nadzorcę sądowego. Jest nim firma Kaczmarek i Skonieczna Doradcy Restrukturyzacyjni spółka jawna z siedzibą we Wrocławiu.

Spis wierzytelności spółki obejmuje wierzytelności osobiste powstałe przed dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego. W spisie wierzytelności nie dokonuje się imiennego wyszczególnienia Obligatariuszy, podana zostaje jedynie suma należności, która uczestniczy w postępowaniu restrukturyzacyjnym.

W spisie wierzytelności nadzorca sądowy umieszcza obligatariuszy łącznie, wskazując sumę:

  1. Nominalną, nieumorzonych (niewykupionych) do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego obligacji, których termin płatności przypada przed tym dniem, oraz sumę niezapłaconych odsetek od tych obligacji;
  2. Obligacji oraz odsetek płatnych po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego.

Zabezpieczenie obligacji na zasadzie art. 777 § 1 pkt 5 kodeksu postępowania cywilnego nie stanowi zabezpieczenia obligacji na majątku Spółki w rozumieniu propozycji układowych, ani w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne.