GetBack logo

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

+48 800 600 700

71 771 01 00

kontakt@getbacksa.pl

Faq

Mimo braku opinii audytora spółka zdecydowała się opublikować wstępne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2017 rok. Nowy Zarząd oraz Rada Nadzorcza podjęły taką decyzję, bo zdają sobie sprawę, że dla wszystkich interesariuszy najbardziej istotne w obecnej sytuacji są dane finansowe. Nowe władze spółki zamierzają jasno i klarownie komunikować wszystkie, nawet złe informacje.

Spółka jest obecnie w bardzo trudnej sytuacji finansowej, ale mimo przejściowych problemów z płynnością i regulowaniem bieżących należności, obecnie działa operacyjnie. Strata netto wykazana we wstępnym sprawozdaniu finansowym wyniosła 1,33 mld zł, wartość aktywów pracujących wyniosła z kolei 1,75 mld zł.

Jeśli chodzi o strukturę zadłużenia, najwięcej zobowiązań spółka ma wobec obligatariuszy indywidualnych. Kwota zadłużenia to 2,4 mld zł. Rozpoczęte przyspieszone postępowanie układowe ma na celu właśnie restrukturyzację zadłużenia spółki - w szczególności poprzez rozmowę o odroczeniu terminów zapłaty lub konwersji części wierzytelności na akcje Spółki.

Nowy Zarząd wdraża obecnie plan naprawczy. Jednym z jego kluczowych elementów jest znaczne ograniczenie wydatków. Rozpoczęto już redukcję bieżących kosztów związanych z wynajmem powierzchni, używaniem samochodów, rozliczaniem paliwa, użyciem służbowych kart płatniczych. Obniżono również pensje Zarządu i zmieniono system premiowania pracowników.

Plan zakłada także zawarcie układu z wierzycielami, stabilizację biznesu w tym przede wszystkim systemową optymalizację ponoszonych kosztów, usprawnienie zarządzania płynnością, utrzymanie wysokiej efektywności odzyskiwania wierzytelności, dopasowanie struktury bilansu, a także poprawę komunikacji w celu podniesienia wiarygodności spółki i odbudowy jej wartości.

Taki scenariusz daje największe korzyści zarówno obligatariuszom, jak i akcjonariuszom. W scenariuszu upadłości bowiem firma jest likwidowana i jedyne co można zrobić to sprzedaż wierzytelności. To zdecydowanie gorszy scenariusz. Przede wszystkim dlatego, że firma windykacyjna ściąga wierzytelności, a te są jak żywność bez lodówki – jeśli nie są obsługiwane zaczynają się psuć. Jeśli do spółki wejdzie syndyk to biznes stanie, ludzie przestaną pracować (windykować) i wartość aktywów będzie bardzo szybko spadać. Dodatkowo, jeśli na rynek trafią w jednym czasie portfele wierzytelności o tak dużej wartości to albo nikt ich nie będzie w stanie kupić albo zażąda dużego dyskonta.

Dlatego jedyne wyjście to konstruowany obecnie plan naprawczy. Jest to bardzo trudne zadanie, ale wykonalne i w dodatku najkorzystniejsze z punktu widzenia obligatariuszy. Dlatego Nowy Zarząd chce podjąćsię realizacji tego planu.

Według wstępnych danych zeszły rok zakończyła ze skonsolidowaną stratą w wysokości 1,33 mld zł. Ma ujemne kapitały, zobowiązania 2,4 mld zł, a aktywa pracujące 1,8 mld zł. Patrząc na to w jak trudnej kondycji jest spółka i starając się znaleźć rozwiązanie, które jest realne, zaproponowana została wypłata w ratach 65,36 % należności głównej wynikającej z obligacji w terminie do dnia 31 grudnia 2025 roku, przy czym 87,26 % z tej kwoty miałoby zostać zapłacone do 31 grudnia 2022 roku. Pozostała kwota tj. 34,64 % należności głównej zostałaby zamieniona na akcje Spółki. Odsetki od obligacji zostałyby umorzone w całości.

Co ważne, jeśli w określonym czasie spółka ustabilizuje biznes, będzie serwisowała portfele, a w przyszłym roku pozyska kapitał i w III kwartale wróci na rynek kupna wierzytelności, to jest w stanie wrócić do wyceny na poziomie 1 mld zł.

Ambicją nowego Zarządu jest, aby w perspektywie nie dłuższej niż 3 lata, spółka osiągnęła wycenę rynkową na tyle wysoką, aby obligatariusze, którzy na mocy układu stanąsię jej akcjonariuszami (konwersja na akcje), poprzez sprzedaż akcji spółki mieli możliwość odzyskania istotnej części środków pieniężnych zainwestowanych pierwotnie w obligacje.

Dokładnie analizujemy dotychczasowe działanie spółki. Obecnie trwa weryfikacja umów zawieranych przez Spółkę oraz analiza pozycji kosztowych. Jeżeli zostaną wykazane jakiekolwiek nieprawidłowości – będą zgłaszane odpowiednim organom.

Spółka nie wyklucza rozpoczęcia współpracy z inwestorem strategicznym, jednak w tym celu musi najpierw ustabilizować swoją sytuację finansową i odbudować zaufanie. Obecna sytuacja - jak brak zatwierdzonego przez audytora sprawozdania finansowego, zawieszenie notowań, niepewność dotycząca układu – na to nie pozwala. Nowy Zarząd rozmawia z potencjalnymi inwestorami, ale na tym etapie nie są to zobowiązujące spotkania.

Najważniejszym skutkiem wydania przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia postanowienia z dnia 9 maja 2018 r. o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego jest obowiązujący od tego dnia zakaz spełniania przez spółkę świadczeń wynikających z wyemitowanych przez niąobligacji. Oznacza to, że GetBack, nawet gdyby chciał, nie może spłacić żadnych zobowiązań, które powstały przed 9 maja 2018 roku.

Zakaz ten dotyczy zarówno obligacji, których termin płatności przypadł przed 9 maja 2018 r., jak i obligacji, które stały się albo staną płatne po 9 maja 2018 r. Obejmuje on zarówno należność główną, jak również należności uboczne, w tym oprocentowanie obligacji oraz odsetki za opóźnienie należne za okres przed i po 9 maja 2018 r. Zakaz ten obowiązuje do dnia zakończenia postępowania układowego albo uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu tego postępowania. Czyli to kiedy, w jakiej wielkości będą spłacane obligacje będzie wynikało wprost z wypracowanego układu, jeżeli zostanie on zawarty i prawomocnie zatwierdzony przez sąd.

Zakaz spełniania świadczeń nie dotyczy tylko tych obligacji, z których wierzytelności są zabezpieczone rzeczowo na mieniu GetBack, w części znajdującej pokrycie w wartości przedmiotu zabezpieczenia. Przez zabezpieczenie rzeczowe należy rozumieć w szczególności zastaw lub zastaw rejestrowy ustanowiony przez Spółkę. Wynika to wprost z przepisów prawa.

Spółka, w ramach przedstawionych propozycji układowych, proponuje spłatę w ratach 65,36 % należności głównej wynikającej z obligacji, w terminie do dnia 31 grudnia 2025 roku, przy czym 87,26 % z tej kwoty miałoby zostać zapłacone do 31 grudnia 2022 roku. Pozostała kwota, tj. 34,64 % należności głównej, zostałaby zamieniona na akcje spółki. Odsetki od obligacji zostałyby natomiast umorzone w całości.

Propozycja dotyczy obligatariuszy posiadających niewykupione (nieumorzone) do dnia otwarcia postępowania obligacje niezabezpieczone na majątku Spółki oraz niezabezpieczone na majątku zamkniętych funduszy inwestycyjnych, których portfelami zarządza Spółka.

Nowy Zarząd cały czas bada sytuację finansową GetBack, dlatego przedstawione propozycje mogą jeszcze ulec zmianie. Poza tym zaproponowane warunki będą przedmiotem dyskusji z naszymi wierzycielami.

Do reprezentowania praw obligatariuszy w postępowaniu restrukturyzacyjnym wobec GetBack S.A. sąd ustanowił kuratora – Pana Kamila Hajduka, licencjonowanego doradcę restrukturyzacyjnego (licencja nr 142). www.biurosyndyka.pl

W toczącym się wobec GetBack postępowaniu restrukturyzacyjnym Sędzia- komisarz postanowieniem z dnia 21 czerwca 2018 roku ustanowił Radę Wierzycieli i powołał na jej członków następujących wierzycieli: 1) Artur Kłoczko, 2) Radosław Barczyński, 3) Q1FIZ z siedzibą w Warszawie, 4) Mariusz Wójcik, 5) Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie oraz na zastępcę członka Rady Wierzycieli powołał „AGMET” spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Rada Wierzycieli posiada szereg kompetencji: udziela pomocy nadzorcy sądowemu albo zarządcy, kontroluje ich czynności, bada stan funduszy masy układowej lub sanacyjnej, udziela zezwolenia na czynności, które mogą zostać dokonane tylko za zezwoleniem Rady Wierzycieli oraz wyraża opinię w innych sprawach, jeżeli zażąda tego sędzia-komisarz, nadzorca sądowy, zarządca lub dłużnik. Rada Wierzycieli lub jej członkowie mogą przedstawiać sędziemu-komisarzowi swoje uwagi o działalności dłużnika, nadzorcy sądowego albo zarządcy. Rada Wierzycieli może żądać od dłużnika, nadzorcy sądowego albo zarządcy wyjaśnień oraz badać księgi i dokumenty przedsiębiorstwa dłużnika w zakresie, w jakim nie narusza to tajemnicy przedsiębiorstwa. Ponadto ustawa określa katalog czynności, których dokonanie przez dłużnika albo zarządcę wymaga zezwolenia rady wierzycieli pod rygorem nieważności (m.in. obciążenie składników masy układowej hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym w celu zabezpieczenia wierzytelności nieobjętej układem; zaciąganie kredytów lub pożyczek; sprzedaż przez dłużnika nieruchomości lub innych składników majątku o wartości powyżej 500 000 zł). Przy wykonywaniu obowiązków Rada Wierzycieli kieruje się interesem ogółu wierzycieli.

Przepisy nie zabraniają wszczęcia postępowania sądowego mimo otwarcia przyspieszonego postępowania układowego. Należy jednak pamiętać, że od 9 maja 2018 r. postępowanie egzekucyjne przeciwko spółce, w celu odzyskania wierzytelności z tytułu obligacji objętej układem jest niedopuszczalne. Zasądzone środki finansowe nie zostaną wypłacone obligatariuszowi do czasu zakończenia postępowania układowego albo uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu tego postępowania. I znowu, wyjątek stanowi jedynie wszczęcie egzekucji z tytułu obligacji zabezpieczonych.

Poza tym w przypadku zawarcia układu prowadzone przeciwko spółce postępowania dotyczące wierzytelności objętych układem zostają umorzone, a tytuły wykonawcze stracą wykonalność.

Zarówno wierzytelności wynikające z obligacji, które zostały przedstawione do wykupienia, jak i wierzytelności wynikające z obligacji nieprzedstawionych do wcześniejszego wykupienia są objęte układem. Przedstawione propozycje układowe dotyczące rozłożenia na raty należności głównych z obligacji oraz umorzenia odsetek nie różnicują terminów spłat.

Samo żądanie wcześniejszego wykupu nie powoduje utraty statusu obligatariusza.Umorzenie obligacji następuje z chwilą ich wykupu, tj. w chwili rzeczywistego spełnienia świadczenia. Dopóki półka nie spełni świadczenia z obligacji, nie następuje utrata statusu obligatariusza.

Złożenie wniosku o wykup obligacji przed otwarciem postępowania restrukturyzacyjnego lub po jego otwarciu nie ma istotnego wpływu na prawa obligatariuszy. Po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego dłużnik nie może spełnićświadczeń objętych układem, niezależnie od tego czy świadczenie pieniężne było wymagalne przed otwarciem postępowania restrukturyzacyjnego, czy też nie.

Obligatariusze mogą działać w postępowaniu osobiście lub przez pełnomocnika. Żeby móc działać osobiście muszą zostali dopuszczeni do udziału w postępowaniu przez sędziego - komisarza. Sędzia - komisarz dopuszcza obligatariuszy do udziału w postępowaniu po wykazaniu, że przysługują im prawa z obligacji.

Każdy obligatariusz może złożyć pisemny wniosek skierowany do sędziego - komisarza wskazanego w postanowieniu o dopuszczenie go do udziału w postępowaniu. We wniosku należy wykazać, że wnioskodawcy przysługują prawa z obligacji.

Istotne dla Obligatariuszy informacje dotyczące składania przez Obligatariuszy wniosków o dopuszczenie do osobistego uczestnictwa w postępowania zostały udostępnione na stronie internetowej Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu: https://www.wroclaw-fabryczna.sr.gov.pl/node/229. Znajdują się tam również informacje o kryteriach weryfikacji nadsyłanych wniosków przez Sędziego – komisarza.

Wszelkie zasady oraz warunki zaspokojenia wierzytelności obligatariuszy z tytułu obligacji zostaną określone w treści układu, jeżeli w ramach toczącego się postępowania zostanie on zawarty. Warunkiem jego realizacji jest prawomocne zatwierdzenie przez sąd.

Obligatariusze mogą na bieżąco śledzić istotne dla nich informacje na stronie kuratora obligatariuszy, Pana Kamila Hajduka: http://www.biurosyndyka.pl/.

Możliwy jest również kontakt z biurem doradcy restrukturyzacyjnego: Adres: Krzycka 92 BCD/11, 53-020 Wrocław, Tel: +48 666 666 924.

Spis wierzytelności w przyspieszonym postępowaniu układowym sporządza nadzorca sądowy. Sporządza się go na podstawie ksiąg rachunkowych, innych dokumentów dłużnika, wpisów w księgach wieczystych oraz rejestrach.

W postępowaniu układowym dla GetBack S.A. sąd wyznaczył już nadzorcę sądowego. Jest nim firma Kaczmarek i Skonieczna Doradcy Restrukturyzacyjni spółka jawna z siedzibą we Wrocławiu.

Spis wierzytelności spółki obejmuje wierzytelności osobiste powstałe przed dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego. W spisie wierzytelności nie dokonuje się imiennego wyszczególnienia Obligatariuszy, podana zostaje jedynie suma należności, która uczestniczy w postępowaniu restrukturyzacyjnym.

W spisie wierzytelności nadzorca sądowy umieszcza obligatariuszy łącznie, wskazując sumę:

  1. Nominalną, nieumorzonych (niewykupionych) do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego obligacji, których termin płatności przypada przed tym dniem, oraz sumę niezapłaconych odsetek od tych obligacji;
  2. obligacji oraz odsetek płatnych po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego

Nie ma potrzeby ani konieczności, aby obligatariusz dokonywał zgłoszenia przysługującej mu wierzytelności w jakimkolwiek trybie. Nadzorca sądowy sporządza spis wierzytelności na podstawie ksiąg rachunkowych, innych dokumentów dłużnika, wpisów w księgach wieczystych oraz rejestrach. Kierowane do spółki „zgłoszenia wierzytelności” nie mająwpływu na treść takiego spisu wierzytelności.

Zabezpieczenie obligacji na zasadzie art. 777 § 1 pkt 5 kodeksu postępowania cywilnego nie stanowi zabezpieczenia obligacji na majątku Spółki w rozumieniu propozycji układowych, ani w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne.

Kampania reklamowa Getback

Obejrzyj i przekonaj się, jak pomagamy zwyciężać długi.

 

Liczby, które mają znaczenie

Czekamy na Twój kontakt

0

średnia liczba dziennych negocjacji

Sprawdź

Proponujemy efektywne rozwiązania

0

kompletnie spłaconych spraw

Sprawdź

Codziennie pomagamy w wyjściu z długów

0

średnia liczba dziennych deklaracji

Sprawdź

dane wg stanu na 30 września 2017 r.