GetBack logo 

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

+48 800 230 230

+48 71 771 01 00

kontakt@getbacksa.pl

Kontakt do kuratora

Przyśpieszone postępowanie układowe (PPU)

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VIII Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych postanowił o:

 • otwarciu przyspieszonego postępowania układowego wobec GetBack S.A.;
 • wyznaczeniu Sędziego-Komisarza w osobie Pana SSR Jarosława Mądrego;
 • wyznaczeniu zarządcy w osobie Kaczmarek i Skonieczna Doradcy Restrukturyzacyjni Sp. j. we Wrocławiu numer KRS: 0000614840;
 • ustanowieniu kuratora, do reprezentowania praw obligatariuszy, w osobie Kamila Hajduka, licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego _numer licencji: 142;
 • zezwoleniu GetBack S.A. na wykonywanie zarządu nad całością przedsiębiorstwa GetBack S.A. w zakresie nieprzekraczającym zwykłego zarządu;
 • określeniu podstawy jurysdykcji wyłącznej krajowych sądów na mocy postanowień z art. 342 ust. 1 ustawy Prawo restrukturyzacyjne oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego Dz. Urz. UE L 141 z dnia 06 czerwca 2015 r., s. 19-72; dalej: "Rozporządzenie";
 • jak również o tym, że przyspieszone postępowanie układowe ma charakter postępowania głównego w rozumieniu przepisów Rozporządzenia.

Obwieszczenie – Monitor Sądowy i Gospodarczy z dnia 19.09.2018 r.
Sędzia komisarz nadzorujący przyspieszone postępowanie układowe dłużnika - Getback S.A. we Wrocławiu (nr KRS 0000413997), toczące się w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydziale Gospodarczym dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych (sygn. akt VIII GRp 4/18), informuje, że postanowieniem wydanym na Zgromadzeniu Wierzycieli w dniu 28.08.2018 r. zatwierdził spis wierzytelności przedłożony w 21 czerwca 2018 r. oraz uzupełniony przez nadzorcę sądowego na Zgromadzeniu Wierzycieli w dniu 28 sierpnia 2018 r.

Sąd Rejonowy we Wrocławiu na posiedzeniu w dniu 6 czerwca 2019 r. zatwierdził układ przygotowany przez Zarząd Spółki

 

 1. Załącznik - Postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego wobec GETBACK S.A. z siedzibą we Wrocławiu.
 2. Załącznik - Skan wniosku, wstępnego planu restrukturyzacyjnego i propozycji układowych.
 3. Zalacznik - Upublicznione przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VIII Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych.
 4. Załącznik - Informacja Sędziego - komisarza z dnia 24.05.2018 r.
 5. Załącznik - Postanowienie z dnia 30.05.2018 r. o oddaleniu wniosków o uchylenie zarządu własnego dłużnika i ustanowieniu zarządcy.
 6. Załącznik - Postanowienie z dnia 08.06.2018 r. o oddaleniu wniosków o uchylenie zarządu własnego dłużnika i ustanowieniu zarządcy.
 7. Załącznik - Postanowienie z dnia 14.06.2018 r. - wezwanie dłużnika do uiszczenia zaliczki na wydatki przyspieszonego postępowania układowego.
 8. Załącznik - Postanowienie z dnia 14.06.2018 r. - oddalenie wniosku o ustanowienie kuratora dla obligatariuszy.
 9. Załącznik - Postanowienie z dnia 21.06.2018 r. - Rada Wierzycieli.
 10. Załącznik - Postanowienie z dnia 22.06.2018 r. o oddalenie wniosków o uchylenie zarządu własnego i ustanowieniu zarządcy
 11. Załącznik - Postanowienie z dnia 11.07.2018 r. - uzupełnienie składu Rady Wierzycieli poprzez powołanie drugiego zastępcy członka Rady Wierzycieli.
 12. Załącznik - Obwieszczenie o zwołaniu zgromadzenia wierzycieli
 13. Załącznik - Obwieszczenie o wyłożeniu spisu wierzytelności i możliwości jego przeglądania.
 14. Załącznik - Postanowienie z dnia 18.07.2018 r. - wyznaczenie zgromadzenia wierzycieli
 15. Załącznik - Obwieszczenie o zgromadzeniu wierzycieli
 16. Załącznik - Informacja dla Wierzycieli, którzy zdecydują się na osobiste głosowanie na Zgromadzeniu Wierzycieli
 17. Załącznik - Postanowienie z dnia 3 sierpnia 2018 r - powołanie zastępcy sędziego – komisarza
 18. Załącznik - Propozycje układowe GETBACK SA
 19. Załącznik - Propozycje układowe kuratora dla obligatariuszy
 20. Załącznik - Propozycje układowe Rady Wierzycieli
 21. Załącznik - Postanowienie z dnia 27.09.2018
 22. Załącznik - Informacja Sędziego-Komisarza w sprawie wniosków o przesunięcie / odroczenie zgromadzenia wierzycieli Getback S.A.
 23. Załącznik - Obwieszczenie o Zgromadzeniu Wierzycieli
 24. Załącznik - Postanowienie o dopuszczeniu wymienionych obligatariuszy do samodzielnego udziału w postępowaniu
 25. Załącznik - Informacja Sędziego Komisarza z dnia 18.01.2019
 26. Załącznik - Obwieszczenie o terminie rozprawy w przedmiocie rozpoznania układu przyjętego na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 22.01.2019
 27. Załącznik - Sprostowanie protokołu Zgromadzenia Wierzycieli z dnia 22.01.19 r. w postępowaniu GETBACK SA
 28. Załącznik - Postanowienie odnośnie składu Rady Wierzycieli
 29. Załącznik - Postanowienie o zatwierdzeniu układu