GetBack logo 

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

+48 800 230 230

+48 71 771 01 00

kontakt@getbacksa.pl

Poznaj najważniejsze definicje związane z problemem zadłużenia.

  • Cesja Wierzytelności - przeniesienie uprawnień przysługujących dotychczasowemu wierzycielowi na nowego nabywcę. W tym celu strony zawierają umowę cesji wierzytelności – artykuły regulujące kwestię cesji wierzytelności na inną osobę lub podmiot znajdują się w art. 509-516 Kodeksu Cywilnego. Z chwilą dokonania cesji wierzytelności na nowego nabywcę przechodzą wszystkie prawa, które wynikają ze stosunku między Dłużnikiem, a poprzednim wierzycielem, tj. zbywcą wierzytelności.
  • Dług - niespełniony obowiązek pewnego świadczenia przez Dłużnika na rzecz wierzyciela. Dług powstaje w wyniku opóźnienia w wykonaniu zobowiązania i może mieć formę świadczenia pieniężnego lub rzeczowego.
  • Dłużnik - osoba zobowiązana do spełnienia świadczenia na rzecz innej osoby lub podmiotu (wierzyciela) na podstawie łączącego je stosunku zobowiązaniowego. Najłatwiej można powiedzieć, że Dłużnikiem jest osoba fizyczna lub firma, która zaciągnęła zobowiązanie i musi wierzycielowi spłacić pieniądze.
  • Doradca – pracownik GetBack S.A. uprawniony do prowadzenia rozmów o spłacie zadłużenia.
  • Hipoteka - ograniczone prawo rzeczowe, które daje wierzycielowi zabezpieczenie na nieruchomości na wypadek niespłacenia przez kredytobiorcę zobowiązania. Hipoteka powstaje z chwilą dokonania wpisu w księdze wieczystej właściwej dla danej nieruchomości, a wygasa po tym, jak zobowiązanie zostaje spłacone.
  • Tytuł wykonawczy - tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Sam tytuł egzekucyjny jest dokumentem urzędowym, który określa m.in. osoby wierzyciela i Dłużnika, a także wysokość roszczenia. Tytułem egzekucyjnym może być wyrok sądu polubownego, prawomocne orzeczenie sądu, ugoda zawarta przed sądem polubownym czy mediatorem. W momencie gdy tytuł egzekucyjny zostanie opatrzony klauzulą wykonalności zostaje zmieniony w tytuł wykonawczy. Wierzyciel posiadający tytuł wykonawczy może złożyć do komornika wniosek o wszczęcie egzekucji. Prowadzona przez komornika egzekucja ma na celu ściągnięcie z majątku Dłużnika zaległych należności dla Wierzyciela.
  • Ugoda - jest umową zawieraną pomiędzy wierzycielem, a jego Dłużnikiem, w której obie strony dokonują względem siebie stosownych ustępstw w celu rozwiązania sporu o zapłatę bez wszczynania postępowania sądowego. Dzięki zawarciu ugody spór o zapłatę zostaje rozstrzygnięty w sposób polubowny, a strony uzgadniają odpowiadający im sposób wykonania zobowiązania przez Dłużnika.
  • Wierzyciel - osoba, która może żądać spełnienia świadczenia od innej osoby (Dłużnika), z którą łączy ją stosunek zobowiązaniowy. Inaczej jest to osoba fizyczna lub prawna, u której ktoś zaciągnął dług.
  • Wierzytelności - to prawo majątkowe, z którego wynika uprawnienie wierzyciela do otrzymania świadczenia od Dłużnika.