GetBack logo 

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

+48 800 230 230

+48 71 771 01 00

kontakt@getbacksa.pl

Banki spółdzielcze powinny wspólnie sprzedawać portfele windykacyjne

12 czerwca 2015

Banki spółdzielcze stanowią atrakcyjny rynek zarówno dla polskich firm windykacyjnych, jak i dla inwestorów zagranicznych. W Spółdzielczej Grupie Bankowej są zarejestrowane 204 banki, natomiast Bank Polskiej Spółdzielczości zrzesza 359 tych instytucji. Łącznie dysponują one sporym kawałkiem tortu windykacyjnego.

Branża windykacyjna widzi duży potencjał we współpracy z bankami spółdzielczymi. Pojawia się jednak zasadnicza przeszkoda, która uniemożliwia szybki rozwój tej współpracy. Kłopot polega na tym, że banki spółdzielcze wystawiają na sprzedaż portfele wierzytelności o stosunkowo niskiej nominalnej wartości, od 10 do 20 mln zł, a w przypadku większych banków – o wartości do 30 mln zł. Taka skala zakupów jest zbyt mała dla dużych graczy na polskim rynku i dla inwestorów zagranicznych. Istnieje jednak rozwiązanie, które umożliwia zwiększenie wartości wystawianych portfeli – banki spółdzielcze powinny budować konsorcja sprzedażowe, które zwiększą skalę działania tego sektora w zakresie windykacji.

Konsorcjum może składać się z kilku uczestników, np. dwóch lub trzech banków. Możliwe jest jednak rozszerzenie skali działania. Jeśli w skład konsorcjum wejdzie 10 banków, które jednocześnie wystawią na sprzedaż 10 portfeli, transakcja nabiera zupełnie innego charakteru. Sprzedaż 10 portfeli o orientacyjnej wartości 200 mln zł umożliwia przystąpienie większych graczy do transakcji, co zwiększa jej potencjał zakupowy. Branża windykacyjna jest nawet gotowa pośredniczyć w jednoczeniu się banków spółdzielczych w celu budowy takich konsorcjów sprzedażowych. Współpraca pomiędzy firmami windykacyjnymi i bankami spółdzielczymi stałaby się płynna i regularna.

W przypadku wspólnego wystawiania na sprzedaż portfeli wierzytelności, banki spółdzielcze mogłyby uzyskać większy dochód ze sprzedaży. Stabilna i ciągła współpraca z branżą windykacyjną wzmocniłaby pozycję banków spółdzielczych i zbliżyłaby je do poziomu banków komercyjnych.

W przypadku współpracy z firmą windykacyjną GetBack istotnym atutem jest także oferta struktury podatkowej, która zoptymalizowałaby transakcje z konsorcjami banków spółdzielczych.

Banki spółdzielcze mają taką samą regulację podatkową jak banki komercyjne, ponieważ działają w tym samym sektorze, więc odniosłyby podobne korzyści podatkowe. Branża windykacyjna jest w stanie zaproponować bankom spółdzielczym najkorzystniejszą ofertę. Potrzeba tylko gotowości drugiej strony na taką współpracę, a zyski okażą się obopólne.

NOWOCZESNE NARZĘDZIA W ZARZĄDZANIU WIERZYTELNOŚCIAMI

Zarządzanie wierzytelnościami dotyka wielu obszarów działalności przedsiębiorstwa, począwszy od etapu pozyskiwania klientów, aż po uzyskanie zapłaty na podstawie umów lub wystawionych faktur (zdarza się, że po wielu latach). Zarządzanie wierzytelnościami sprowadza się zawsze do jednego najważniejszego celu – doprowadzenia do 100 proc. spłat w czasie założonym terminem płatności. Wszelkie odstępstwa od tego założenia powodują większe lub mniejsze ryzyko biznesowe. Liczne narzędzia dostępne na rynku usług zarządzania wierzytelnościami mogą powyższe ryzyko minimalizować lub znosić poprzez jego przeniesienie na inne podmioty.

NARZĘDZIA PREWENCYJNE

Weryfikacja klienta za pośrednictwem Biur Informacji Kredytowej i Gospodarczej, które są podmiotami specjalnie do tego celu powołanymi. Działają w zgodzie z polskim prawem i mają obszerne bazy danych, które cały czas są rozbudowywane i aktualizowane.

NARZĘDZIA PREWENCYJNE PRZENOSZĄCE RYZYKO NA INNE PODMIOTY

Faktoring – bardzo wygodne narzędzie (bez regresu), które w ostatnich latach pozwoliło wielu podmiotom na poprawienie płynności przy dużych transakcjach. Należy podkreślić, że większość transakcji faktoringowych dotyczy rynku B2B, dużych jednostkowych kontraktów lub puli kontraktów o znaczącej wartości

CDS-y (CreditDefaultSwap) – instrument pochodny, który służy przenoszeniu ryzyka kredytowego. Przez pewien czas (w latach 2004–2007) obecny na rynku zarządzania wierzytelnościami. W ramach tego narzędzia, w przypadku niespłacenia zobowiązania, strona przejmująca ryzyko zgadza się na spłatę długu należnego wierzycielowi od klienta. Zapewne ta forma przenoszenia ryzyka będzie w niedalekiej przyszłości przechodzić w Polsce drugą młodość.

NARZĘDZIA WINDYKACYJNE

Usługa monitoringu (przed lub krótko po terminie płatności) – każda firma, o ile pozwalają jej na to zasoby kadrowe i finansowe, może stosować samodzielnie tę prostą usługę, wysyłając do swoich klientów SMS-y z przypomnieniem o zbliżającym się terminie zapłaty kolejnej raty kredytu czy faktury.

Postępowanie sądowe/egzekucja komornicza – dzięki dopracowanym metodom działania, systemom informatycznym oraz logistyce i doświadczeniu we współpracy z sądami profesjonalna firma jest w stanie przygotować wiele tysięcy masowych pozwów, które dzięki swojemu dobremu merytorycznemu opracowaniu zagwarantują minimalną szkodowość, czyli liczbę pozwów odrzucanych przez sąd lub kierowanych na drogę postępowania zwykłego. Szczególnie istotnym dla masowej obsługi pozwów staje się uruchomiony z początkiem 2010 r. e-sąd z siedzibą w Lublinie, który już stał się bardzo nowoczesnym narzędziem, nawet jak na standardy europejskie.

NARZĘDZIA POSTWINDYKACYJNE PRZENOSZĄCE RYZYKO NA INNE PODMIOTY

Cesja wierzytelności/sekurytyzacja – dla klienta cesja kończy życie wierzytelności – cena, jaką można uzyskać ze sprzedaży, zależy od jej wieku, rodzaju oraz wykonanych działań windykacyjnych. Jeżeli wierzytelność (bez względu na to czy konsumencka, czy biznesowa) znajduje się na etapie wczesnej windykacji, cena zawsze będzie wyższa niż po bezskutecznej egzekucji komorniczej. Z punktu widzenia klienta najważniejszym elementem jest rachunek ekonomiczny i to on decyduje o tym, czy transakcja będzie opłacalna, czy jedynie zminimalizuje stratę.