GetBack logo 

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

+48 800 230 230

+48 71 771 01 00

kontakt@getbacksa.pl

Co sprawia, że GetBack rośnie tak szybko?

24 czerwca 2015

Nowe technologie, sprawne zarządzanie długiem i nowatorskie techniki organizacyjne — to wszystko sprawiło, że GetBack zdobył silną pozycję na rynku. Czym dokładnie zajmuje się firma windykacyjna? Kiedy rozpoczynają się jej działania i jakimi narzędziami dysponuje? Jak może pomóc w działaniu przedsiębiorstw?

Przedsiębiorcy często interpretują umorzenie egzekucji komorniczej jako kres działań windykacyjnych. Tymczasem dla firm windykacyjnych jest to jedynie kolejny etap. Umorzenie dotyczy bowiem egzekucji, a nie długu. Z punktu widzenia firmy, której windykacja nie jest podstawową działalnością, podejmowanie kolejnych kroków staje się ekonomicznie nieuzasadnione.

Jeżeli nie chcemy dalej zajmować się dłużnikiem, można taką wierzytelność (wierzytelności) wystawić na sprzedaż lub zlecić jej długoterminowe zarządzanie firmie zewnętrznej. To pozwoli na skoncentrowanie sił i środków na podstawowej działalności, a profesjonalna firma znacznie skuteczniej przeprowadzi proces odzyskiwania długu.

Jedną z takich profesjonalnych firm jest GetBack, działający na polskim rynku od lutego 2012 r. Celem każdej firmy windykacyjnej powinno być teoretycznie doprowadzenie do 100 proc. spłat w określonym terminie. Aby tego dokonać, stosowane są odpowiednie narzędzia windykacyjne.

Przypatrzmy się im. Na początku wykorzystuje się narzędzia prewencyjne, czyli takie, które występują na etapie przygotowania do właściwej windykacji. To narzędzia umożliwiające weryfikację dłużnika w celu zabezpieczenia interesów wierzyciela, głównie poprzez dostęp do ogólnodostępnych baz danych, przeprowadzanie wizji lokalnych (weryfikacja przedsiębiorcy w miejscu wykonywania działalności gospodarczej) oraz zlecanie kompleksowej usługi detektywistycznej (zarówno profilaktycznie, jak i w celu odnalezienia majątku i przeprowadzenia egzekucji komorniczej).

Następnym etapem jest windykacja przedsądowa. W imieniu GetBack z dłużnikiem kontaktują się przeszkoleni negocjatorzy zarówno telefoniczni, jak i terenowi. Za pośrednictwem odpowiednio przygotowanej korespondencji dłużnik jest szczegółowo informowany o stanie zadłużenia, możliwości negocjacji warunków spłaty, restrukturyzacji zadłużenia, a także o konsekwencjach niewywiązania się z podjętych zobowiązań.

Na etapie przesądowym GetBack oferuje usługę windykacji polubownej. Proces ten polega na doprowadzeniu do całkowitej spłaty zadłużenia, której nie dokonano na etapie monitoringu. GetBack podejmuje szereg działań mających na celu uzyskanie od dłużnika całkowitej spłaty należności w jak najkrótszym czasie oraz — jedynie w określonych przypadkach — zabezpieczenia jego wierzytelności na przyszłość. Podjęcie współpracy z firmą GetBack gwarantuje zatrzymanie sprawy na etapie polubownym, pozwalającym uniknąć postępowania sądowego i komorniczego, a co za tym idzie — zaoszczędzenia przez dłużnika znacznej sumy. Windykacja polubowna może być prowadzona w dwóch wariantach: biurowym oraz biurowo-terenowym. W drugim przypadku GetBack prowadzi postępowanie windykacyjne równolegle — zarówno z biura, jak i w terenie.

W wielu przypadkach, pomimo działań prowadzonych w ramach windykacji przedsądowej, jedyną skuteczną drogą okazuje się postępowanie sądowe. Dzięki dopracowanym metodom działania, systemom informatycznym oraz logistyce i doświadczeniu we współpracy z sądami GetBack jest w stanie przygotować wiele tysięcy masowych pozwów. Ich merytoryczne opracowanie gwarantuje minimalną szkodowość, czyli liczbę pozwów odrzucanych przez sąd lub kierowanych na drogę postępowania zwykłego. Ponad 90 proc. pozwów rozpatrywane jest w ramach postępowania nakazowego lub upominawczego. Dzięki działaniom poczynionym na etapie windykacji przedsądowej.

GetBack gwarantuje efektywne, poprzedzone rozeznaniem sytuacji majątkowej dłużnika, prowadzenie spraw w postępowaniu sądowym i komorniczym. W ofercie GetBack znajdują się następujące działania: wysłanie przesądowego wezwania do zapłaty, monitorowanie wpłat (w przypadku spraw bez wpłat — uruchomienie procedury sądowej), skierowanie pozwu do sądu, prowadzenie windykacji przedegzekucyjnej, a w przypadku spraw bez wpłat — uruchomienie procedury egzekucyjnej.

Istnieje także inna droga odzyskiwania pieniędzy przez przedsiębiorstwa i jest nim cesja wierzytelności. Dla klienta cesja kończy życie wierzytelności. Cena, jaką można uzyskać ze sprzedaży, zależy od jej wieku. Jeżeli wierzytelność znajduje się (bez względu na to, czy konsumencka, czy biznesowa) na etapie wczesnej windykacji, cena zawsze będzie wyższa. Z punktu widzenia klienta — najważniejszym elementem jest rachunek ekonomiczny i to klient decyduje o tym, czy transakcja będzie opłacalna, czy jedynie zminimalizuje stratę.

Zakup portfeli wierzytelności jest główną działalnością GetBack. Usługa ta stanowi najistotniejszy element procesu kompleksowego zarządzania wierzytelnościami — zamyka proces dla tych wierzytelności, które z punktu widzenia sprzedającego nie zostały spłacone pomimo zastosowania działań windykacyjnych. Szybko rozwijający się rynek przeterminowanych należności w ciągu ostatnich lat wpłynął na wzrost wolumenu zrealizowanych transakcji sprzedaży. W 2014 r. GetBack współuczestniczył w zakupie 2 portfeli wierzytelności detalicznych o wartości nominalnej 1,7 mld zł oraz 1,9 mld zł, dzięki czemu dołączył do grupy najważniejszych graczy na rynku.

GetBack oferuje swoim klientom możliwość sprzedaży portfeli wierzytelności o następującej charakterystyce:

  • portfele wierzytelności (konsumenckie, działalności gospodarcze),
  • sprawy w pakietach powyżej 100 sztuk,
  • wierzytelności wymagalne i bezsporne,
  • wierzytelności przedsądowe, sądowe, komornicze, pokomornicze i przedawnione,
  • portfele wierzytelności z tytułu kredytów i pożyczek bankowych, usług telekomunikacyjnych, ubezpieczeń, usług komunalnych i usług abonamentowych.

Rozwiązania GetBack pozwalają przygotować scenariusze windykacyjne dla dowolnych sektorów rynku i personalizować je w dowolnym zakresie, zgodnie z oczekiwaniami klientów. Oferta GetBack jest kierowana do wszystkich przedsiębiorców świadczących usługi masowe dla klienta detalicznego, przedsiębiorców, MŚP oraz B2B, gdzie płatność za usługę dokonywana jest po jej dostarczeniu (post-paid).

Poza zakupem portfeli wierzytelności GetBack zajmuje się także obsługą funduszy sekurytyzacyjnych.

Firma windykacyjna pełni w procesie sekurytyzacji dwie bardzo istotne role. Pierwszą z nich jest rola serwisera, czyli bezpośredniego zarządcy wierzytelnościami. TFI i fundusz nie posiadają warunków techniczno-organizacyjnych, żeby móc sprawnie przetwarzać setki tysięcy danych. Firmy windykacyjne, które uzyskały zgodę lub licencję Komisji Nadzoru Finansowego, muszą spełniać warunki gwarantujące profesjonalną obsługę spraw, czyli przede wszystkim wykwalifikowaną kadrę, procedury i systemy informatyczne. Na podstawie umowy zawartej z funduszem sekurytyzacyjnym przedsiębiorstwo windykacyjne świadczy usługi związane z zarządzaniem i obsługą wierzytelności portfela funduszu — odpowiada za kontakt z dłużnikami, prowadzi korespondencję, wykonuje telefony i rozlicza wpłaty dłużników.

Drugą rolą przedsiębiorstwa windykacyjnego w relacji z funduszem jest funkcja podmiotu wyceniającego (eksperta), który jest odpowiedzialny za dokonanie wycen lokat funduszu (portfela wierzytelności). Dodatkowo firma windykacyjna bierze czynny udział w procesach przetargowych związanych z nowymi inwestycjami w portfele wierzytelności, a także dokonuje wycen inwestycji poprzez szacowanie potencjalnych przychodów oraz kosztów przy założonych stopach zwrotu. Dzięki wiedzy i doświadczeniu, jakie posiada przedsiębiorstwo windykacyjne, fundusz sekurytyzacyjny może przedstawić inwestorom i organom kontrolnym wiarygodną ocenę projektu inwestycyjnego oraz dokładną bieżącą wycenę portfeli wierzytelności zakupionych oraz kupowanych.

W przypadku oferty firmy windykacyjnej GetBack fundusze sekurytyzacyjne pojawiły się w myśl zasady „potrzeba jest matką wynalazków”. Kiedy spółka nie mogła więcej zadłużać się na poczet wyemitowanych obligacji, pojawiła się alternatywna koncepcja, którą była właśnie sekurytyzacja.

Do niedawna na polskim rynku fundusze sekurytyzacyjne funkcjonowały jako niszowa oferta, a ich całkowita wartość wynosiła maksymalnie około 20 mln zł. GetBack utworzył fundusze działające na o wiele większą skalę. W listopadzie 2013 r. powołano UFK Perspective, zarządzany przez GetBack, który osiągnął wartość prawie 600 mln zł. W ciągu 12 miesięcy wzrost jednostki tego funduszu wyniósł aż 32 proc. Teraz zarząd GetBack szacuje, że UFK Perspective może przynosić zysk powyżej 8 proc. Firma poszła za ciosem i uruchomiła kolejne projekty inwestycyjne, w tym New Horizon, World One i Capital+. Łącznie GetBack obsługuje obecnie 8 funduszy sekurytyzacyjnych.

GetBack może pochwalić się także, że jako pierwszy w Polsce zaprosił konkurentów do współpracy w ramach procesów sekurytyzacyjnych. Fundusz Perspective uruchomiony został wraz z Kancelarią Corpus Iuris, natomiast New Horizon wraz z Kredyt Inkaso.