GetBack logo 

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

+48 800 230 230

+48 71 771 01 00

kontakt@getbacksa.pl

GetBack goni Best, Kruk ucieka Bestowi

12 czerwca 2017

Na rynku pierwotnym emisje Bestu i Kruka prawie się już nie różnią warunkami. Na rynku wtórnym przewaga Kruka jest jednak nadal wyraźna.

 

Do poprawnego wyświetlenia dokumentów pdf wymagana jest wtyczka Adobe Flash Player - pobierz

 

Dyskusja jest poniekąd aka­demicka, bo Kruk ostatnią pu­bliczną emisję przeprowadził pół roku temu i nie wiadomo, czy z emisjami publicznymi wróci. Z kolei Best wykorzystał cały program emisji publicz­nych i przed nim cała proce­dura przygotowania, złożenia i zatwierdzenia nowego pro­spektu, bo deklaracje przepro­wadzenia kolejnego programu już padły. Chwilowo na placu boju pozostaje więc GetBack, który swój prospekt i w ogóle przygodę z publicznymi emi­sjami dopiero rozpoczął i w najbliższym czasie zamierzają kontynuować. Pytanie brzmi, czy warto czekać na jego emi­sję, czy może wybrać obligacje jego lub jego rywali na rynku wtórnym?

Premia w kuponie i czasie

Jeśli porównamy warunki emisji całej trójki najwięk­szych firm windykacyjnych w Polsce, łatwo przekonamy się, że Best zbliżył się mocno do warunków oferowanych przez Kruka, za to GetBack proponuje inwestorom solid­ną premię wyrażoną zarówno w wyższym oprocentowaniu obligacji, jak i krótszym okresie inwestycji. Naturalnie na ryn­kach finansowych nie ma nic za darmo - premia jest naliczona, ponieważ GetBack oferuje także wyższe ryzyko, widoczne choćby we wskaźnikach zadłu­żenia. Inna sprawa, że grupa radzi z nim sobie bardzo dobrze, osiągając najniższy (z całej trójki) wskaźnik długu netto względem zysku EBIT-DA, co oznacza, że przynaj­mniej teoretycznie GetBack byłby w stanie najszybciej spłacić zadłużenie finansowe osiąganym zyskiem.

Rynek wtórny dokładniejszy?

Co ciekawe, wyceny obligacji na rynku wtórnym wyostrzają różnice między spółkami. Tu trzyletnie obligacje Bestu dzielą od trzyletnich papierów Kruka 90 punkty bazowe (a nie 15 jak w warunkach emisji). Co prawda do porównania trafiły obligacje Kruka o stałym opro­centowaniu, ale gdyby zamiast nich wybrać serię zapadającą pięć miesięcy później, różnica wciąż wynosiłaby 65 pkt bazo­wych. Za to GetBack „zbliżył" się do Bestu na odległość 60 pkt bazowych (ze 110 na rynku pierwotnym) - najwyraźniej inwestorzy na rynku wtórnym wyceniają ryzyko związane z inwestycją w obligacje GetBack niżej niż rynek pierwotny.

Odpowiedź na pytanie, któ­ry z rynków wysyła prawdziw­sze informacje, nie j est łatwa. Rynkowi wtórnemu łatwo zarzucić brak płynności, ale emisje publiczne należą akurat do najpłynniejszych papierów na Catalyst i przypadkowe wahnięcia zdarzają się rzadko, a jeśli nawet, to nie synchro­nicznie z innymi seriami tego samego emitenta. A notowania innych serii obligacji Bestu, GetBacku i Kruka potwierdza-j ą obraz widoczny w tabelce. W przypadku emisji publicznych to rynek pierwotny wydaje się bardziej podatny na takie trudno mierzalne - w oprocen­towaniu obligacji - czynniki, jak rozległa siec dystrybucji, osobiste relacje maklerów z inwestorami czy reputacja oferującego. Na rynku wtór­nym, gdzie strony transakcji nie mają ze sobą kontaktu, nie pamiętają o przesłaniu butelki wina w dniu urodzin czy nie dokładają darmowego rachun­ku do transakcji, decyzje mogą być bardziej racjonalne. Ocena nowych czynników kształtujących wiarygodność kredytową też przebiega szybciej, choć czasem dzieje się to pod wpły­wem emocji.