GetBack logo 

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

+48 800 230 230

+48 71 771 01 00

kontakt@getbacksa.pl

GetBack liderem zmian na rynku wierzytelności

18 marca 2016

Wzrost udziału wierzytelności hipotecznych i korporacyjnych, sekurytyzacja oraz konsolidacja spółek windykacyjnych — to główne kierunki zmian na rynku. GetBack jest na nie przygotowany i stara się być zawsze o pół kroku przed konkurencją.

1. Hipoteki mocniej wchodzą do gry.

Tradycyjny segment wierzytelności z tytułu usług powszechnych oraz kredytów konsumpcyjnych jest już dojrzały i jego wartość stabilnie rośnie. Znacznie większej dynamiki należy spodziewać się w kategorii wierzytelności hipotecznych. Ożywienie po stronie podaży zostało zainicjowane w 2014 r., gdy na rynek trafiły pakiety o wartości 2-2,5 mld zł, rok później ich poziom osiągnął wartość około 5 mld zł.

W 2016 r. wartości transakcji będzie się zwiększać. Z jednej strony wzrośnie nieliczne dotąd grono banków, chętnych do wystawienia na sprzedaż kredytów hipotecznych, z drugiej zaś nie zabraknie spółek windykacyjnych gotowych brać w zarząd wierzytelności zabezpieczone hipotecznie.

Na rozwój tego segmentu rynku wpływać będą także zmiany regulacji dotyczących instytucji finansowych. Wprowadzenie podatku od aktywów może skłonić banki do obniżania podstawy opodatkowania, między innymi poprzez sprzedaż części portfela kredytowego. Sukces na rynku wierzytelności zabezpieczonych hipotecznie osiągną te spółki, które potrafią efektywnie zarządzać portfelami. Konkurencja w tym segmencie rynku oznacza będzie coraz silniejsza, a to spowoduje wzrost cen sprzedawanych wierzytelności.

- Widać, że banki są gotowe sprzedawać wierzytelności hipoteczne. Problem jednak polega na tym, że oczekiwania dotyczące ceny ze strony banków oraz ze strony rynku, który wycenia te wierzytelności, są jeszcze dalekie od siebie. Rozbieżność cenowa może więc być głównym powodem braku dużych transakcji na rynku wierzytelności hipotecznych w Polsce — wyjaśnia Paweł Trybuchowski, wiceprezes GetBack S.A.

Z czasem jednak można się spodziewać wzrostu podaży wierzytelności zabezpieczonych hipotecznie ze strony coraz większej liczby banków, choć rynek może nabrać dynamiki dopiero po rozstrzygnięciach dotyczących kredytów we frankach szwajcarskich. Mimo powtarzanej przez część ekspertów opinii o wysokim stopniu ich spłacalności, może ulec ona pogorszeniu. Z nasileniem tego zjawiska należy się liczyć w przypadku ewentualnego dalszego umocnienia się szwajcarskiej waluty.

2. Wierzytelności korporacyjne czekają w kolejce.

Podobnie, jak w przypadku wierzytelności zabezpieczonych hipoteką, od 2014 r. szybko zwiększa się wartość długów korporacyjnych przekazywanych do obsługi spółkom windykacyjnym. Mimo wysokiej dynamiki, udział tej kategorii wierzytelności w całkowitej wartości rynku zarządzania wierzytelnościami jest wciąż niewielki. Wynika to przede wszystkim z faktu, że segment ten stawia znacznie większe wymagania nie tylko z punktu widzenia zarządzania procesem odzyskiwania należności, ale także w związku z jego niewielką podatnością na standaryzację portfeli, a co za tym idzie koniecznością indywidualnego podejścia do kwestii wycen i audytu. W pakietach sprzedawane są zwykle wierzytelności o niewielkiej wartości jednostkowej. Do wielu transakcji należy podchodzić w sposób zindywidualizowany, co wiąże się z dużym nakładem pracy i poniesieniem kosztów już na etapie przygotowania transakcji. Ponadto po stronie podmiotów windykacyjnych znaczenia nabiera kwestia budowania efektywnego portfela, a w przypadku transakcji o dużych wartościach, jest to także związane z koncentracją ryzyka.

Niemniej jednak, zarówno banki, jak i podmioty zarządzające wierzytelnościami korporacyjnymi będą w przyszłości zwiększały swoje zaangażowanie na rynku wierzytelności korporacyjnych. Możemy się spodziewać, że instytucje finansowe będą zarówno zwiększały udziały wierzytelności w swoich portfelach oraz wykorzystywały możliwości efektywnego zarządzania tego typu długami.

3. Sekurytyzacja.

Sekurytyzacja, czyli mechanizm konwersji niestandardowych aktywów, jak np. nieregulowanych terminowo wierzytelności na papiery wartościowe, stała się obecnie dominującą praktyką w zarządzaniu wierzytelnościami. Fundusz sekurytyzacyjny doskonale sprawdza się w roli podmiotu emitującego papiery wartościowe oparte na wierzytelnościach. Pozyskany w ten sposób od inwestorów kapitał przekazuje on w zarządzanie wyspecjalizowanym podmiotom, mającym zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego. Wzrasta grono inwestorów, którzy kupując certyfikaty inwestycyjne tych funduszy, umożliwiają finansowanie zakupu wierzytelności i jednocześnie partycypują w zyskach osiąganych w procesie odzyskiwania należności.

Ze względu na przewidywalne i nieuzależnione od koniunktury na rynkach finansowych dochody funduszy sekurytyzacyjnych, certyfikaty znajdują się w portfelach zarówno różnych grup inwestorów finansowych, jak i zdobywają coraz większą popularność wśród inwestorów indywidualnych. Dzięki dostępności dla szerokiego grona inwestorów fundusze sekurytyzacyjne stały się silnym motorem napędowym rynku zarządzania wierzytelnościami. Ich popularność przyczyniła się do rozwiązania problemu finansowania zakupu pakietów wierzytelności, który wcześniej stanowił czynnik ograniczający potencjał spółek windykacyjnych. GetBack, który zarządza dziewięcioma funduszami sekurytyzacyjnymi, należy do najbardziej aktywnych podmiotów w tym perspektywicznym segmencie rynku finansowego. Jest także inicjatorem rozwiązań polegających na zaproszeniu do współpracy podmiotów zagranicznych czy konkurencyjnych spółek zarządzających wierzytelnościami. Takie działania rozpoczęły nowy etap, mogący odegrać istotną rolę zarówno w procesie rozwoju rynku, jak i jego konsolidacji.

Najlepszym dowodem na skuteczność strategii przyjętej przez GetBack są niedawno opublikowane wyniki finansowe. W 2015 r. Grupa Kapitałowa GetBack wypracowała zysk netto w wysokości 120,3 mln zł, co oznacza wzrost o 172 proc. w porównaniu do roku 2014. Było to możliwe dzięki powiększeniu wartości portfela zarządzanych wierzytelności do 14 mld zł oraz zwiększeniu efektywności i innowacyjnemu działaniu, a także restrykcyjnej polityce kosztów.