GetBack logo 

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

+48 800 230 230

+48 71 771 01 00

kontakt@getbacksa.pl

GetBack z ratingiem od Standard & Poor's

27 marca 2017

Standard & Poor's, jedna z największych agencji ratingowych na świecie, nadała GetBack SA. krótko - i długoterminowy rating B z perspektywą stabilną. GetBack S A. jest pierwszą polską spółką z branży zarządzania wierzytelnościami, która uzyskała rating kredytowy od tej globalnej agencji.

 

Do poprawnego wyświetlenia dokumentów pdf wymagana jest wtyczka Adobe Flash Player - pobierz

 

Zgodnie z raportem ratingowym, w ocenie S&P, w obecnej sytuacji GetBack ma zdolność do regulowania swoich zobowiązań. Do moc­nych stron Spółki agencja zaliczyła miedzy in­nymi niski poziom wskaźnika zadłużenia finan­sowego i coraz lepszą działalność operacyjną. Stabilna perspektywa ratingu oznacza, iż we­dług S&P nadana ocena w horyzoncie kolej­nych 12 miesięcy powinna utrzymać się na tym samym poziomie oraz, że Spółka powinna wy­kazać się korzystnymi wynikami dotyczącymi odzyskiwania wierzytelności. To już drugi rating nadany GetBack. Pierwszy został sporządzony przez agencje EuroRating w styczniu 2017 roku. Analitycy EuroRating zwrócili wówczas uwagę m.in. na wysokość generowanych przez firmę marż, wysoki zwrot na kapitale i dynamiczne zwięk­szanie skali działalności2. - Jesteśmy bardzo zadowoleni z uzyskanej oce­ny, która jest dla nas dużym wyróżnieniem. Cieszymy się, że naszą transparentność i wia­rygodność doceniła agencja ratingowa ze świa­towej czołówki - mówi Kenneth Maynard, Przewodniczący Rady Nadzorczej GetBack SA. - Nasz wynik jest porównywalny do ocen innych firm w sektorze, zbudowanych w po­dobny sposób.

Warto podkreślić, że GetBack S.A. to pierwsza polska spółka działająca w branży zarządza­nia wierzytelnościami, która zdecydowała poddać sig ocenie ratingowej - zarówno przez agencje lokalną jak i międzynarodową.

Standard & Poor's jest jednym z trzech świato­wych liderów świadczących usługi ratingowe. Od ponad 150 lat nadaje ratingi największym bankom i korporacjom. Raporty S&P stanowią cenne źródło informacji dla zewnętrznych pod­miotów finansowych oraz potencjalnych inwe­storów i mają istotną siłę oddziaływania. Wśród polskich spółek i instytucji z ratingiem S&P znaj­dują się m Jn. Cyfrowy Polsat, TVN, Polkomtel i Orange Polska, Pekao, PKO BP i mBank. Ostatni czas obfituje w wydarzenia ważne dla Spółki, l marca 2017 r. Zarząd GetBack S.A. podjął decyzję o zamiarze wystąpienia do Walnego Zgromadzenia Spółki z wnioskiem o podjęcie uchwał na potrzeby pierwszej ofer­ty publicznej akcji Spółki oraz ich dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulo­wanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Z kolei 9 marca 2017 r. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny GetBack S.A. w związku z ofertą publiczną obligacji emitowanych w ramach programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 300 min zł.

Ken Maynard - od stycznia 2017 roku Członek, a następnie od 31 stycznia 2017 r. Przewodniczący Rady Nadzorczej GetBack S.A. - związany jest od lat z brytyjskim i eu­ropejskim sektorem finansowym. Pierwsze do­świadczenie zawodowe zdobywał w bankach i domach finansowych takich jak min, LJoyds Bank, TSB, Yorkshire Bulding Society, Next Group i GE Capital. Od 1999 r. do 2011 r. był dyrektorem generalnym Cabot Financial. W tym czasie firma powiększyła się niemal dziesię­ciokrotnie pod względem liczby zatrudnionych pracowników, stała się wiodącym nabywcą wierzytelności w Wielkiej Brytanii i Irlandii, a także rozszerzyła działalność na Francję i Hiszpanię. W 2014 r. Kenneth Maynard został dyrektorem zarządzającym w Bluestone Credit Management Limited. W ciągu zaledwie 2 lat jego pracy firma odnotowała znaczący wzrost wyników i pozyskała wielu nowych klientów. Wieloletnia, poparta sukcesami praca uczyniła z Kena eksperta w swojej dziedzinie. Swoją bogatą wiedzą dzieli się w licznych artykułach i wystąpieniach konferencyjnych.

GetBack S.A. powstała w lutym 2012 roku. Spółka korzysta z usług powiązanej z nią kan­celarii prawnej. Od marca 2014 roku Grupa Kapitałowa GetBack jest obecna także na ryn­ku rumuńskim. W czerwcu 2016 roku konsor­cjum funduszy private equity nabyło 100% akcji GetBack S.A. od podmiotu z Grupy Kapitałowej Idea Bank. Na koniec pierwszego półrocza 2016 r. łączna wartość nominalna wierzytelności za­rządzanych przez GetBack S A. wynosiła około 17 mld zł przy około 2 min spraw w obsłudze.

Źródło: https://www.standardandpoors.com/en_US/web/guest/ entity-browse
Źródło: http://www.euroratirig.com/file5/402703417/file/2017-01 -20_GetBack_SA_-_raport_ratingowy.pdf