GetBack logo 

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

+48 800 230 230

+48 71 771 01 00

kontakt@getbacksa.pl

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny obligacji GetBack S.A.

10 marca 2017

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny obligacji GetBack.

Informujemy, że 9 marca 2017 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny GetBack S.A. dotyczący publicznego programu emisji obligacji.

W ramach programu GetBack może wyemitować niezabezpieczone obligacje na okaziciela o łącznej wartości nominalnej do 300 mln zł. Spółka ma zamiar wprowadzić obligacje do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Uznaliśmy, że w związku z rosnącą popularnością obligacji korporacyjnych oraz pozycją GetBack na polskim rynku kapitałowym warto zaoferować nasze instrumenty dłużne szerszemu gronu inwestorów – powiedział Konrad Kąkolewski, Prezes Zarządu GetBack S.A.

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również podstaw podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe GetBack S.A. („Spółka”). W szczególności niniejszy materiał nie stanowi oferty kupna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Prospekt emisyjny („Prospekt”) sporządzony w związku z ofertami publicznymi i ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie obligacji Spółki do obrotu na rynku regulowanym w ramach Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., który w dniu 9 marca 2017 r. został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego, jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i publicznej ofercie obligacji w Polsce („Oferta”). W związku z Ofertą Prospekt udostępniono na stronie internetowej Spółki (www.getbacksa.pl). Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców.

Niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Australii i Japonii ani w innych państwach, w których takie rozpowszechnianie może podlegać ograniczeniom lub jest zakazane przez prawo.