GetBack logo 

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

+48 800 230 230

+48 71 771 01 00

kontakt@getbacksa.pl

Mediacja – dobrowolna droga do rozwiązywania sporów

21 lipca 2016

Mediacja jest to próba dojścia do porozumienia między stronami konfliktu, którymi mogą być wierzyciel i dłużnik przy pomocy neutralnej i bezstronnej osoby trzeciej mediatora. Zadaniem mediatora jest pomoc w dojściu do porozumienia między stronami, które są w stanie konfliktu. Celem mediacji jest znalezienie takiego rozwiązania, które mogą zaakceptować obie strony.

W Polsce mediacja dotycząca spraw cywilnych została uregulowana w Kodeksie postępowania cywilnego – k.p.c., (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 101 z późn. zm. Mediacja została wprowadzona do k.p.c. Ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego).

Mediacje różnią się od rozstrzygnięć sądowych tym, że ich celem nie jest ustalenie, kto ma rację, ale dojście do wspólnego porozumienia, które satysfakcjonuje obydwie strony i na jakie w związku z tym mogą one przystać dobrowolnie. Listy stałych mediatorów oraz wykazy osób i instytucji uprawnionych do prowadzenia mediacji w sprawach cywilnych prowadzą Prezesi Sądów Okręgowych.

Mediację można prowadzić przed wszczęciem postępowania sądowego na podstawie sporządzonej umowy o mediację lub na podstawie orzeczenia Sądu, gdy jedna ze stron złożyła wniosek o mediację w trakcie postępowania sądowego, a druga wyraziła na mediację zgodę. Wyjątek stanowią sprawy rozpoznawane w postępowaniu nakazowym i upominawczym, gdzie nie ma możliwości skierowania przez Sąd sprawy do mediacji. W przypadku zawarcia w wyniku mediacji ugody, strony muszą złożyć wniosek do Sądu o jej zatwierdzenie. W praktyce przedmiotowy wniosek strony składają już u mediatora, który dostarcza Sądowi podpisaną ugodę. W przypadku zawarcia ugody w ramach mediacji, z chwilą jej zatwierdzenia przez Sąd dalsze postępowanie sądowe staje się zbędne. Sąd wydaje wówczas postanowienie o jego umorzeniu. Jeżeli ugoda reguluje kwestie mogące być przedmiotem postępowania egzekucyjnego, co będzie dotyczyć głównie roszczeń o charakterze majątkowym, Sąd zatwierdza ją przez nadanie klauzuli wykonalności, natomiast w przypadku, gdy przedmiot ugody nie nadaje się do egzekucji, Sąd zatwierdza ją postanowieniem. Ugoda zawarta przed mediatorem, po jej zatwierdzeniu przez Sąd ma moc prawną ugody zawartej przed Sądem.

W przypadku mediacji pozasądowej, tzn. gdy postępowanie mediacyjne zostało wszczęte z inicjatywy samych stron, a nie na skutek skierowania ich do mediacji przez Sąd, wynagrodzenie mediatora i pozostałe wydatki związane z przeprowadzeniem mediacji określane są w umowie między stronami, a mediatorem. Jeśli mediacja zakończy się zawarciem ugody, wówczas koszty znosi się wzajemnie, chyba że strony w ugodzie inaczej postanowiły (art.104(1)kpc).

Mediacja jest alternatywną metodą rozwiązywania sporów dla tych, którzy nie potrafią znaleźć sposobu na rozwiązanie konfliktu bez udziału osób trzecich. Jest ona również o wiele bardziej korzystna, z uwagi na niższe koszty i krótszy czas rozwiązywania sporu w stosunku do postępowania sądowego. Postępowanie sądowe może prowadzić również do stresu związanego z obecnością w sądzie, co powoduje lęk, brak poczucia bezpieczeństwa i wzrost napięcia u uczestnika postępowania. Tych niedogodności pozbawiona jest mediacja, która daje szansę zrozumienia racji drugiej strony i znalezienie wspólnego oraz satysfakcjonującego sposobu rozwiązania sporu.