GetBack logo 

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

+48 800 230 230

+48 71 771 01 00

kontakt@getbacksa.pl

Co to jest sekurytyzacja?

29 grudnia 2015

Sekurytyzacja w uproszczeniu oznacza mechanizm konwersji niestandardowych aktywów, np. nieregulowanych terminowo wierzytelności, na papiery wartościowe zabezpieczone tymi należnościami. Ta nowoczesna operacja finansowa stała się obecnie dominującą praktyką w zarządzaniu wierzytelnościami.

Sekurytyzacja pozwala na zebranie jednorazowo większej kwoty pieniężnej, w miejsce stopniowego gromadzenia należności wynikających z poszczególnych wierzytelności. Co może być sekurytyzowane? Praktycznie każdy rodzaj aktywa zdolny do przekształcenia lub generowania gotówki, wśród nich: wierzytelności, ryzyko związane z danymi aktywami, kredyty, leasingi, czynsze, etc.

Proces wielofazowy

Sekurytyzacja może być przeprowadzona przez fundusz sekurytyzacyjny lub spółkę o specjalnym przeznaczeniu (tj. spółka kapitałowa będąca podmiotem emisyjnym w rozumieniu art. 92a ust. 3 Ustawy Prawo bankowe; ang. special purpose vehicle, SPV) i jest procesem wielowymiarowym, w którym uczestniczy kilka niezależnych od siebie podmiotów. Etap pierwszy to utworzenie przez posiadacza aktywów (inicjatora) spółki specjalnego przeznaczenia. Podmiot ten pełni rolę emitenta papierów zabezpieczonymi wierzytelnościami (mogą to być zarówno wierzytelności istniejące, jak i przyszłe). Pozyskane środki przeznaczane są – w kolejnym etapie – na spłatę zobowiązań wobec inicjatora. Pomiędzy inicjatorem i SPV jest inwestor, który jest gotów kupić wyemitowane papiery wartościowe, akceptując przy tym określone ryzyko związane z inwestycją.

Fundusze sekurytyzacyjne

Jak wspomnieliśmy wyżej podmiotem celowym dla planowanej transakcji może być spółka celowa lub fundusz inwestycyjny. W Polsce fundusze sekurytyzacyjne działają na podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. 2016, poz. 1896) i mogą być tworzone tylko przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego. Fundusze dzielą się na standaryzowane (dostępne dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych, nieposiadających osobowości prawnej, a także osób fizycznych) i niestandaryzowane (dostępne dla wszystkich, ale pod warunkiem, że cena emisyjna certyfikatu nie jest niższa niż równowartość 40 tysięcy euro).

Rola firmy windykacyjnej w procesie sekurytyzacji

Faktyczną obsługą funduszy sekurytyzacyjnych zajmują się firmy windykacyjne, które uzyskały zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na zarządzanie aktywami funduszy sekurytyzacyjnych. Przedsiębiorstwo windykacyjne, odpowiadając za kontakt z dłużnikami, prowadząc korespondencję, wykonując telefony i rozliczając wpłaty dłużników, pełni rolę serwisera. Jego zadaniem jest możliwie najskuteczniejsze odzyskanie wierzytelności. Zgodnie z regulacjami, fundusz sekurytyzacyjny oraz firma windykacyjna, z którą fundusz zawarł umowę o obsługę sekurytyzowanych wierzytelności, mogą zbierać i przetwarzać dane osobowe dłużników sekurytyzowanych wierzytelności. Celem przetwarzania danych jest zarządzanie wierzytelnościami w celu odzyskania należności od dłużników w postępowaniu polubownym lub sądowym. Drugą rolą firmy windykacyjnej w relacji z funduszem jest funkcja eksperta, który jest odpowiedzialny za dokonanie wycen portfela wierzytelności.

Korzyści:

Sekurytyzacja stanowi alternatywną formę pozyskiwania finansowania bieżącej działalności operacyjnej. Umożliwia dywersyfikację źródeł i instrumentów finansowania oraz przyczynia się do obniżenia kosztów. Inicjator pozyskuje w wyniku tej operacji środki finansowe taniej, niż zaciągając zwykły kredyt. Dzięki temu dodatkowo ogranicza ryzyko kredytowe oraz związane z nim ryzyko zmiany stopy procentowej. W wielu przypadkach sekurytyzacja przyczynia się nie tylko do redukcji kosztów finansowania, ale również skutkuje powstaniem wielu pośrednich korzyści. Dla przykładu, banki, które są czołowymi dostawcami wierzytelności, m.in. dlatego chętnie sprzedają je funduszom sekurytyzacyjnym, bo osiągają dzięki temu korzyści podatkowe. Sekurytyzacja jest sposobem na aktywne zarządzanie aktywami i pasywami oraz poprawę wskaźników zyskowności. W wyniku przeprowadzenia procesu sekurytyzacji zachodzi możliwość wyłączenia sekurytyzowanych aktywów z bilansu oraz skrócenia sumy bilansowej. Tym samym poprawiają się wskaźniki ROA (ang. Return on Assets - stosunek zysku netto spółki do jej aktywów ogółem) i ROE (ang. Return on Equity - stosunek zysku netto spółki do jej kapitałów własnych). Zawierane transakcje sekurytyzacyjne mają widoczny pozytywny wpływ na rozwój rynków kapitałowych. Sekurytyzacja pozwala na aktywizację grup inwestorów reprezentujących zróżnicowane, co do ryzyka, preferencje inwestycyjne.

Sekurytyzacja w GetBack S.A.

Do niedawna na polskim rynku fundusze sekurytyzacyjne funkcjonowały jako niszowa oferta. Dziś technika ta jest jednym z najważniejszych, o ile nie najważniejszym, czynnikiem rozwoju polskich firm windykacyjnych. Wszystkie największe polskie firmy windykacyjne skupujące długi od banków posiadają już swoje własne fundusze sekurytyzacyjne. GetBack S.A. zarządza lub współzarządza wierzytelnościami szesnastu funduszy sekurytyzacyjnych. Jako pierwsi w Polsce w ramach procesów sekurytyzacyjnych zaprosiliśmy do współpracy konkurentów. Fundusz Perspective uruchomiony został wraz z Kancelarią Corpus Iuris Sp. z o.o., natomiast New Horizon wraz z Kredyt Inkaso S.A.