GetBack logo 

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

+48 800 230 230

+48 71 771 01 00

kontakt@getbacksa.pl

Czym jest upadłość konsumencka?

10 stycznia 2017

Z jednej strony samo określenie „upadłość konsumencka” wzbudza negatywne odczucia. Kojarzy się z utratą płynności finansowej, bankructwem. Z drugiej jednak strony pamiętać trzeba, że postępowanie to ma na celu oddłużenie osoby fizycznej. Możliwość skorzystania z upadłości konsumenckiej zależy jednak od spełnienia szeregu warunków.

Gdy konsument staje się dłużnikiem

Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Konsument kupuje telewizor na raty, opłaca rachunki, podpisuje umowy z dostawcami prądu, gazu… Konsument szybko może stać się dłużnikiem. Wystarczy, że nie spłaca pożyczek, kredytów czy innych zobowiązań.

Decyzja o upadłości

Upływa kolejny termin płatności, a Ty nie masz możliwości wywiązania się ze swoich zobowiązań. Z dnia na dzień pogarsza się Twoja sytuacja materialna. W skrzynce znajdujesz kolejne pisma od firm windykacyjnych. Jeżeli znalazłeś się w podobnej sytuacji, w pierwszej kolejności poinformuj o tym wszystkie instytucje i osoby, wobec których masz długi. Być może w drodze negocjacji uda się wypracować porozumienie akceptowalne dla wszystkich stron. Jeżeli w toku postępowania windykacyjnego okaże się, że jesteś niewypłacalny, a owa niewypłacalność nie powstała z przyczyn zawinionych przez Ciebie (lub względy słuszności pozwalają na uznanie, że mimo istnienia winy można dać dłużnikowi drugą szansę), wówczas powinieneś rozważyć możliwość złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Jest to realna szansa na zredukowanie Twoich zobowiązań.

Kto może złożyć wniosek o upadłość konsumencką

Wniosek o ogłoszenie upadłości może zgłosić dłużnik oraz w wyjątkowych przypadkach wierzyciel (art.8 i 9 Pr Up). Sąd może ogłosić upadłość konsumencką, jeżeli spełniasz kilka określonych w ustawie kryteriów. Po pierwsze, jesteś niewypłacalny, tzn. utraciłeś zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Po drugie, nie prowadzisz działalności gospodarczej lub przestałeś prowadzić działalność gospodarczą. Po trzecie, Twoje problemy finansowe powstały z przyczyn wyjątkowych i niezależnych.

Kiedy możesz złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej:

  • jesteś zadłużony u jednego lub większej liczby wierzycieli: nie spłacasz kredytu, nie płacisz firmie dostarczającej gaz, energię etc.
  • stan niewypłacalności powstał nie z Twojej winy: zmarła bliska Ci osoba, która była jedynym lub większościowym żywicielem rodziny, straciłeś pracę w wyniku ciężkiej, długotrwałej choroby; miałeś wypadek; przedsiębiorstwo, w którym pracowałeś, zostało zlikwidowane, przeprowadzono zwolnienia grupowe etc.; lub względy słuszności pozwalają na uznanie, że mimo istnienia winy można dać Ci drugą szansę; bądź stan niewypłacalności powstał w wyniku zewnętrznych i trudnych do przewidzenia okoliczności: utrata pracy, pożar, powódź…

Kiedy sąd oddali wniosek

W kilku przypadkach Sąd może odmówić merytorycznego rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości. W szczególności Sąd oddali wniosek, jeżeli sam doprowadziłeś do niewypłacalności lub istotnie zwiększyłeś jej stopień, wskutek umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa. Ponadto, Sąd oddali wniosek, jeżeli w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku prowadzono w stosunku do zadłużonego postępowanie upadłościowe, w którym umorzono całość lub część jego zobowiązań. W tym przypadku znaczenie ma, czy do niewypłacalności lub zwiększenia jej stopnia doszło pomimo dochowania należytej staranności lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi. Pamiętać należy również, by skrupulatnie sprawdzić sporządzony wniosek o ogłoszenie upadłości. Jeżeli dane podane we wniosku są niezgodne z prawdą sąd oddala wniosek, jeżeli podane informacje są niezupełne sąd może wezwać do uzupełnienia.

Kiedy sąd może oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej:

  • zostałeś zwolniony dyscyplinarnie lub sam zdecydowałeś o odejściu z pracy;
  • popadłeś w długi na skutek własnego nieodpowiedzialnego lub nierozważnego działania (hazard i nałogi wykluczają możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej, jeżeli ich podłożem nie jest choroba psychiczna).

Sąd oddali wniosek jeżeli:

  • w okresie 10 lat przed złożeniem wniosku zostało umorzone postępowanie upadłościowe z przyczyny innej niż na Twój wniosek;
  • pomimo posiadania takiego obowiązku, nie złożyłeś w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości (dotyczy przedsiębiorców oraz osób uprawnionych do reprezentacji przedsiębiorców);
  • jeżeli w okresie dziesięciu lat przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości dokonałeś czynności prawnej z pokrzywdzeniem wierzycieli (darowizna, fikcyjna umowa kupna-sprzedaży w celu uniknięcia egzekucji).

Słabe strony upadłości konsumenckiej

Jak pokazaliśmy wyżej, istnieje dość wąskie grono osób fizycznych, które mogą ogłosić upadłość konsumencką. Ustawa nie przewiduje również możliwości złożenia wniosku o upadłość przez małżonków, a co za tym idzie, w skład masy upadłości wchodzi cały wspólny majątek, jeżeli nie było rozdzielności majątkowej. W takiej sytuacji każdy z małżonków może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej oddzielnie. Ponadto oddłużenie nie obejmuje poręczycieli, współdłużników oraz dłużników rzeczowych, czyli osób, które udzieliły zabezpieczenia długu w formie hipoteki czy zastawu rejestrowego. Gdy dłużnik decyduje się na upadłość konsumencką, musi liczyć się z likwidacją majątku, sprzedażą nieruchomości i ruchomości. Dodatkowo przez cały okres trwania postępowania upadłościowego nie będzie miał on możliwości zaciągania pożyczek ani kredytów. W przypadku, gdy sąd orzeknie upadłość, wydaje postanowienie, w którym stwierdza upadłość konsumencką i zarządza obwieszczenie postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Mocne strony upadłości konsumenckiej

Z jednej strony upadłość konsumencka oznacza spieniężenie majątku w celu zaspokojenia wierzycieli, z drugiej jednak jest szansą na rozpoczęcie nowego życia – bez długów. Po uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu upadłości postępowania egzekucyjne, jeżeli były prowadzone, zostają umorzone. W całości lub w części (w zależności od naszych możliwości finansowych i sytuacji osobistej) umarzane są długi w stosunku do wierzycieli. Od ogłoszenia upadłości aż do chwili zakończenia likwidacji majątku upadłego istnieje możliwość zawarcia układu z wierzycielami.

Reasumując – żeby sąd ogłosił upadłość konsumencką, trzeba spełniać określone warunki, np. konsument nie może prowadzić działalności gospodarczej, jego kłopoty nie mogą wynikać z celowego działania lub lekkomyślności. Koniecznym jest ponadto podkreślenie, że upadłość konsumencką sąd może ogłosić nie częściej niż co dziesięć lat, licząc od zakończenia poprzedniego postępowania. Sąd orzekając upadłość lub oddalając wniosek, kieruje się przede wszystkim ustawowymi przesłankami, które w określonych przypadkach mogą zostać ograniczone lub złagodzone w oparciu o zastosowanie względów słuszności lub względów humanitarnych.