GetBack logo 

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

+48 800 230 230

+48 71 771 01 00

kontakt@getbacksa.pl

Zarządzanie wierzytelnościami sekurytyzowanymi

07 stycznia 2015

Większość funduszy sekurytyzacyjnych zostało utworzonych przez firmy windykacyjne lub grupy kapitałowe z nimi powiązane, dlatego też relacje zachodzące między nimi budowane są na fundamencie wspólnych interesów biznesowych.

Zgodnie z obowiązującym prawem fundusze sekurytyzacyjne są podmiotami niezależnymi od firm windykacyjnych, zarządzają nimi Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. Jednak faktyczna działalność funduszu sekurytyzacyjnego sprowadza się do emisji certyfikatów oraz lokowania środków zgodnie z polityką inwestycyjną. Fundusz jest jedynie podmiotem, za pomocą którego dokonuje się zamiany portfela wierzytelności na papier wartościowy (certyfikat) ofertowany inwestorowi. Firma windykacyjna pełni w tej strukturze dwie bardzo istotne role. Pierwszą z nich jest rola serwisera, czyli bezpośrednio zarządza wierzytelnościami. TFI i fundusz nie posiadają warunków techniczno-organizacyjnych, żeby móc sprawnie przetwarzać setki tysięcy danych. Firmy windykacyjne, które uzyskały zgodę lub licencję Komisji Nadzoru Finansowego muszą spełniać warunki gwarantujące profesjonalną obsługę spraw, czyli przede wszystkim wykwalifikowaną kadrę, procedury i systemy informatyczne. Na podstawie umowy zawartej z funduszem sekurytyzacyjnym przedsiębiorstwo windykacyjne świadczy usługi związane z zarządzaniem i obsługą wierzytelności portfela funduszu – odpowiada za kontakt z dłużnikami, prowadzi korespondencję, wykonuje telefony i rozlicza wpłaty dłużników. W wielu przypadkach firma windykacyjna, pod nadzorem pełnomocnika procesowego funduszu sekurytyzacyjnego, masowo kieruje sprawy na drogę postępowania sądowego, rozlicza wszelkie opłaty i wpłaty z tym związanych.

Zarządzanie wierzytelnościami funduszy sekurytyzacyjnych oznacza dla serwisera nie tylko odpowiedzialność, ale i znacznie więcej obowiązków niż w najbardziej nawet skomplikowanej obsłudze outsourcingowej dla banków. Serwiser odpowiada za zarządzanie danymi, przetwarza informacje finansowe, rozlicza wpłaty, nalicza odsetki oraz sprawuje pełną kontrolę nad wydatkami funduszu związanymi z każdą z wierzytelności osobno. Trzeba pamiętać, że zarządzanie obejmuje kilkaset tysięcy wierzytelności i kilkanaście milionów operacji rocznie.

Drugą rolą przedsiębiorstwa windykacyjnego w relacji z funduszem jest funkcja podmiotu wyceniającego (eksperta), który jest odpowiedzialny za dokonanie wycen lokat funduszu (portfela wierzytelności). Dodatkowo firma windykacyjna bierze czynny udział w procesach przetargowych związanych z nowymi inwestycjami w portfele wierzytelności, a także dokonuje wycen inwestycji poprzez szacowanie potencjalnych przychodów oraz kosztów przy założonych stopach zwrotu. Dzięki wiedzy i doświadczeniu jakie posiada przedsiębiorstwo windykacyjne, fundusz sekurytyzacyjny może przedstawić inwestorom i organom kontrolnym wiarygodną ocenę projektu inwestycyjnego oraz dokładną bieżącą wycenę portfeli wierzytelności zakupionych oraz kupowanych.

Jakość współpracy funduszu sekurytyzacyjnego i firmy windykacyjnej jest istotna z punktu widzenia opłacalności inwestycji, wiarygodności wycen oraz faktycznie osiąganych wyników. Dlatego wzajemne zaufanie i profesjonalizm każdej ze stron są podstawą sprawnie funkcjonującej i przynoszącej oczekiwane przez inwestorów wyniki struktury biznesowej.

Paweł Trybuchowski – Wiceprezes GetBack SA oraz Prezes GetBack Recovery SRL.