GetBack logo 

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

+48 800 230 230

+48 71 771 01 00

kontakt@getbacksa.pl

Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym

09 września 2016

Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym, które weszły w życie 8 września 2016 r.

Dnia 8 września 2016 r. weszły w życie zmiany dotyczące egzekucji komorniczej. Zmiany dotyczą zarówno kodeksu postępowania cywilnego, jak i innych ustaw, które regulują sposób prowadzenia postępowania egzekucyjnego. Istotne zmiany wprowadzono m.in. w Prawie bankowym w odniesieniu do egzekucji z rachunków bankowych.

Egzekucja z rachunku bankowego to jeden z najczęściej wykorzystywanych sposobów prowadzenia egzekucji przez komornika. Dotychczas komornik ustalał rachunki bankowe dłużnika w sposób szybki i prosty – poprzez skierowanie zapytania do systemu OGNIVO, następnie dokonując ich zajęcia. Przed nowelizacją przepisów, zajęcie rachunku bankowego polegało na przesłaniu do banku drogą pocztową zawiadomienia o zajęciu wierzytelności pieniężnej oraz listownym zawiadomieniu dłużnika o dokonanym zajęciu wierzytelności z jego rachunku. Od dnia 8 września 2016 r., zajęcie rachunku bankowego dokonywane jest zupełnie inaczej – za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Po podpisaniu przez komornika zawiadomienia o zajęciu rachunku bankowego przy użyciu podpisu elektronicznego, dokument ten jest przesyłany drogą elektroniczną do banku, który niezwłocznie blokuje konto dłużnika. Usprawnia to postępowanie egzekucyjne oraz powoduje szybszą blokadę środków pieniężnych dłużnika. To samo tyczy się uchylenia zajęcia – środki pieniężne są zwalniane spod zajęcia niezwłocznie po przesłaniu przez komornika do banku informacji w tej sprawie drogą elektroniczną. Elektroniczne zajęcie dotyczy wyłącznie rachunków bankowych i nie obejmuje SKOK-ów; w ich przypadku komornicy będą stosowali dotychczasowe metody.

Zmienił się również sposób określania i wysokość kwoty wolnej od zajęcia komorniczego z rachunków bankowych. Dotychczas, rachunki oszczędnościowe, oszczędnościowo-rozliczeniowe, czy rachunki terminowych lokat oszczędnościowych jednej osoby były wolne od zajęcia egzekucyjnego do wysokości przeciętnego trzykrotnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku (w II kwartale 2016 r. było to 12 733,74 zł). Od dnia 8 września 2016r., wskazane wyżej rachunki, wolne są od zajęcia egzekucyjnego do wysokości 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obecnie jest to 1.387,50 zł)). Oznacza to zmniejszenie kwoty wolnej od zajęcia, co ma przyczynić się do usprawnienia prowadzonych postępowań egzekucyjnych z rachunków bankowych.

Na gruncie kodeksu postępowania cywilnego, wśród najważniejszych zmian wskazać należy te, które dotyczą treści wniosku o wszczęcie postepowania egzekucyjnego. Dotychczas wierzyciel zobowiązany był wskazywać we wniosku składanym do komornika sposoby prowadzenia egzekucji tj. te rodzaje rzeczy i praw, z których miała być prowadzona egzekucja komornicza. Od 8 września br., to komornik dokonuje wyboru sposobu egzekucji. Niezmienny pozostaje jedynie sposób wszczęcia egzekucji z nieruchomości, który nadal możliwy jest jedynie na wniosek wierzyciela.

Kolejne zmiany dotyczą przepisów art. 801 (nowe brzmienie) i 8011 kpc – w sprawach, w których wierzyciel nie wskaże majątku dłużnika, komornik będzie miał obowiązek wezwać dłużnika do złożenia wykazu majątku (dotychczas wezwanie do złożenia wykazu majątku nie było obowiązkowe). Wykaz taki dłużnik składał będzie przed komornikiem pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Zarówno sądowe, jak i komornicze wyjawienie majątku wiąże się z dużą uciążliwością dla dłużnika, z której istnienia dłużnicy czasami nie zdają sobie sprawy. Otóż dłużnik, który został zobowiązany do wyjawienia majątku, z urzędu jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych (RDN), w którym może figurować aż do 10 lat. RDN jest częścią Krajowego Rejestru Sądowego a dostęp do rejestru jest jawny.

Istotne dla dłużników są również zmiany w zakresie rozpoznawania skarg na czynności komornika. Do dnia 8 września b.r., skargi wnoszone były do sądu rejonowego, przy którym działał komornik. Po wprowadzonych zmianach, skargę należy wnosić bezpośrednio do komornika, który dokonał zaskarżonej czynności bądź zaniechał jej dokonania. Wprowadzenie takiego rozwiązania, może przyczynić się do przyspieszenia rozpoznania sprawy, ponieważ komornik będzie mógł uwzględnić skargę w całości, jak również uchroni dłużników przed wnoszeniem skarg do niewłaściwych sądów. W razie nieuwzględnienia skargi, komornik sporządzi uzasadnienie zaskarżonej czynności lub przyczyn jej zaniechania oraz przekaże skargę wraz z aktami sprawy do sądu właściwego.