GetBack logo

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

+48 800 600 700

71 771 01 00

kontakt@getbacksa.pl

Polityka w zakresie przetwarzania danych osobowych

 

Wprowadzenie

Zachęcamy do zapoznania się z Polityką w zakresie przetwarzania danych osobowych, która zawiera podstawowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych w Getback.

Niniejsza Polityka określa, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe i w jaki sposób kontrolujemy ich przetwarzanie, m.in. podczas zakupu wierzytelności, prowadzenia windykacji, a także w innych procesach, np. rekrutacji pracowników.

Przetwarzamy dane osobowe na różne sposoby i w różnych sytuacjach, np. świadcząc usługi zarządzania wierzytelnościami dla naszych klientów (głównie Funduszy Sekurytyzacyjnych), czy też prowadząc windykację wierzytelności własnych.

W przypadku niektórych z naszych usług działamy wyłącznie jako podmiot przetwarzający (Procesor), zarządzając danymi osobowymi na polecenie naszych klientów (Administratorów Danych Osobowych), w innych przypadkach, takich jak: procesy windykacyjne na rachunek własny lub podczas realizacji rekrutacji oraz później procesów kadrowo-płacowych, Getback przetwarza dane osobowe jako autonomiczny Administrator Danych Osobowych.

Getback respektuje prywatność wszystkich osób, których dane przetwarza, niezależnie od tego czy przetwarza dane osobowe we własnym zakresie, czy w imieniu innych podmiotów.

Niezależnie od podstawy przetwarzania danych osobowych, rodzaju danych oraz wykonywanych operacji przetwarzania, dane osobowe w Getback będą zawsze odpowiednio zabezpieczone.

Istotne dla nas jest, aby każda osoba, której dane przetwarzamy była świadoma: w jakim celu i jakie jej dane przetwarzamy, dlaczego to robimy i jakie prawa jej przysługują.

 

Cele przetwarzania danych osobowych

Getback przetwarza dane osobowe kontrahentów biznesowych w celu nawiązania bądź realizacji umowy współpracy. To samo dotyczy naszych potencjalnych oraz obecnych pracowników.

Dane osobowe dłużników przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratorów Danych Osobowych związanych z dochodzeniem roszczeń z tytułu prowadzonych przez nich działalności gospodarczych.

Jesteśmy także uprawnieni do przetwarzania danych osobowych osób odwiedzających biura Getback, realizując nasz uzasadniony interes, polegający na zapewnieniu bezpieczeństwa fizycznego w miejscach, w których prowadzimy działalność.

Każdorazowo, zobowiązani jesteśmy do udostępnienia danych osobowych uprawnionym organom władzy publicznej w trakcie kontroli przeprowadzanej przez te organy oraz w celu przeciwdziałania, monitorowania i dokumentowania przypadków oszustw, prania pieniędzy oraz innych przestępstw.

 

Zakres przetwarzanych danych osobowych

Dane osobowe w Getback są zawsze przetwarzane w minimalnym zakresie, niezbędnym
do realizacji celu przetwarzania.

W przypadku naszych kontrahentów przetwarzamy dane w celu zapewnienia możliwości bieżącego komunikowania się, więc zakres danych jest ograniczony do imion i nazwiska, nazwy stanowiska oraz danych kontaktowych, najczęściej takich jak: adres korespondencyjny, numer telefonu i adres e-mail.

W przypadku pracowników Getback zakres przetwarzanych danych osobowych określają przepisy prawa, w szczególności kodeks pracy i rozporządzenia wykonawcze.

Jeśli chodzi o dane osobowe dłużników to przetwarzamy informacje niezbędne do obsługi zadłużenia. Zaliczamy do nich: dane identyfikacyjne (imiona i nazwisko, PESEL, numer dokumentu tożsamości) oraz dane teleadresowe (adres korespondencyjny, numer telefonu, adres mail). W celu skutecznej obsługi zadłużenia, sporządzenia planów ratalnych
oraz nadzorowania terminów spłaty, przetwarzamy także informacje finansowe, takie jak historia dotychczasowych płatności zadłużenia, dane dotyczące aktualnego salda, odsetek oraz dodatkowych opłat składających się na zadłużenie. Posiadamy także informacje
o dokumentach, z których wynika zadłużenie i które stanowią podstawę prowadzenia obsługi zadłużenia. Aby lepiej zrozumieć sytuację dłużnika i podjąć świadomą decyzję dotyczącą proponowanych scenariuszy dla spłaty zadłużenia, posiadamy także informacje dotyczące przyczyn braku spłaty, czyli informacje o sytuacji finansowej dłużnika, problemach związanych z pracą, itp.

Przechowywane przez nas dane osobowe są także niezbędne dla obrony ewentualnych roszczeń prawnych lub do uzyskania tytułów wykonawczych i prowadzenia innych działań windykacyjnych. Wykorzystujemy dane osobowe także w celu zapewnienia dobrych praktyk windykacyjnych, np. poprzez nagrywanie rozmów telefonicznych w celu szkolenia naszych pracowników.

Jeżeli nie jest to wymagane do wniesienia, realizacji lub obrony roszczeń prawnych, nie będziemy gromadzić i przetwarzać szczególnych kategorii danych osobowych (często nazywanych „danymi wrażliwymi”, do których należą dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz danych genetycznych, danych biometrycznych lub danych dotyczących zdrowia i orientacji seksualnej).

 

Powierzanie/udostępnianie danych osobowych

Zgodnie z przepisami prawa i zawsze na podstawie pisemnej umowy powierzamy dane osobowe naszym dostawcom, którzy wspierają naszą działalność. Przed podpisaniem umowy każdy nasz dostawca jest sprawdzany pod kątem bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. Głównymi naszymi dostawcami są firmy świadczące usługi drukarskie, kancelarie prawnicze, operatorzy pocztowi i telekomunikacyjni.

Udostępniamy również dane osobowe biurom informacji gospodarczej, nabywcom wierzytelności oraz firmom audytorskim

Zobowiązani jesteśmy także udostępniać dane osobowe urzędom administracji państwowej.

Dostęp do danych osobowych będą mieli nasi pracownicy i współpracownicy, jednakże tylko po złożeniu zobowiązania do zachowania ich w poufności i w najwęższym możliwym zakresie uzasadnionym wykonywanymi obowiązkami.

Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe w Getback  są przetwarzane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne
do realizacji celów, dla których zostały zgromadzone i celów wynikających z przepisów prawa, np. do czasu zaspokojenia roszczeń wierzyciela lub do upływu okresu przechowywania danych dla celów podatkowych.

 

Prawa osób, których dane dotyczą

Prawo dostępu

Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane w Getback, jest uprawniona do uzyskania informacji o swoich danych osobowych, w tym informacji o tym:

  • Jaki jest cel przetwarzania?
  • Jakie kategorie danych osobowych są przetwarzane?
  • Komu przekazywane są dane osobowe?
  • Jak długo dane osobowe będą przechowywane?
  • Jakie inne prawa przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych?
  • Skąd zostały pozyskane dane osobowe?
  • Czy przetwarzanie danych osobowych obejmuje automatyczne podejmowanie decyzji (tzw. profilowanie)?

Prawo do sprostowania danych

Jeśli w Getback przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, to osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania, aby jej dane zostały poprawione oraz prawo do uzupełnienia tych danych, które są niekompletne.

Prawo do usunięcie danych („Prawo do bycia zapomnianym”)

Jeżeli okaże się, że w Getback przetwarzane są dane osobowe w sposób niezgodny z prawem, np. dłużej niż to konieczne, to osoba której dane dotyczą może wnieść o usunięcie tych informacji.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Z ważnych przyczyn, np. kwestionowanie legalności przetwarzania danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych. Ograniczenie może polegać, np. na wstrzymaniu aktywnego przetwarzania danych osobowych do czasu rozstrzygnięcia wniosku, np. o legalności przetwarzania danych osobowych.

Prawo do sprzeciwu

Jeżeli osoba, której dane dotyczą uważa, że Getback nie ma prawa przetwarzać jej danych osobowych, może wnieść sprzeciw. W takiej sytuacji wolno nam kontynuować ich przetwarzanie tylko wówczas, jeżeli potrafimy wykazać, że nadrzędne jest dalsze przetwarzanie wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą. Jednak zawsze Getback może przetwarzać dane osobowe, gdy jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do przenoszenia danych

Jeżeli w Getback przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody lub zawartej
z Getback umowy to osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania, aby jej dane osobowe zostały przekazane do innego podmiotu. Należy pamiętać, że to uprawnienie może być realizowane przez osobę fizyczną wobec Administratora Danych Osobowych, a nie w każdym przypadku Getback nim jest.

Prawo do wniesienia skargi do organu regulacyjnego

Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzanie niezgodnie z obowiązującym prawem przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Wnoszenie skarg

Jeżeli chcecie Państwo wnieść skargę dotyczącą traktowania przez nas Państwa danych osobowych, w tym skargę związaną z którymkolwiek ze wskazanych wyżej praw, możecie skontaktować się z odpowiednim Administratorem Danych Osobowych lub naszym Inspektorem Ochrony Danych.

Inspektor Ochrony Danych:

  • adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • adres korespondencyjny: Getback S.A., Inspektor Ochrony Danych, ul. Powstańców Śląskich 2-4, 53-333 Wrocław.

Kampania reklamowa Getback

Obejrzyj i przekonaj się, jak pomagamy zwyciężać długi.

 

Liczby, które mają znaczenie

Czekamy na Twój kontakt

0

średnia liczba dziennych negocjacji

Sprawdź

Proponujemy efektywne rozwiązania

0

kompletnie spłaconych spraw

Sprawdź

Codziennie pomagamy w wyjściu z długów

0

średnia liczba dziennych deklaracji

Sprawdź

dane wg stanu na 30 września 2017 r.