GetBack logo

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

+48 800 230 230

+48 71 771 01 00

kontakt@getbacksa.pl

Informacje finansowe

Grupa Kapitałowa GetBack - Wybrane dane finansowe

tys. zł2017 201620152014
Przychody netto - 302 246   422 671 206 673 107 522
Wynik z działalności operacyjnej - 1 201 246   234 740 122 566 64 295
Zysk brutto - 1 344 773   191 176 109 957 54 238
Zysk netto - 1 352 734   200 260 120 311 44 286
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej - 1 352 984   200 013 120 138 44 097
Zysk na akcję przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej
- podstawowy (w zł/EUR na jedną akcję)*
- 16,14   10 6 2
Zysk na akcję przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej
- rozwodniony (w zł/EUR na jedną akcję)*
- 16,14   10 6 2
tys. zł31.12.2017 31.12.201631.12.201531.12.2014
Aktywa razem 2 312 717   1 630 558 655 393 289 535
Zobowiązania długoterminowe 654 366   583 010 156 070 125 382
Zobowiązania krótkoterminowe 2 280 352   661 705 313 567 98 447
Kapitał własny ogółem - 622 001   385 843 185 756 65 706
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej - 622 163   385 755 185 719 65 668
Udziały niekontrolujące 162   88 37 38
Kapitał zakładowy 5 000   4 000 4 000 4 000
Liczba akcji* 100 000 000   20 000 000 20 000 000 20 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)* - 6,22   19,29 9,29 3,28

* W celu porównywalności danych pomiędzy okresami, dokonano zmiany ilości akcji w poprzednich okresach, wynikających z rozwodnienia akcji w wyniku emisji publicznej akcji.

 

Pliki do pobrania

 
 

Do poprawnego wyświetlenia raportów wymagana jest wtyczka Adobe Flash Player- pobierz