GetBack logo

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

+48 800 600 700

71 771 01 00

kontakt@getbacksa.pl

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016

Zgodnie z Regulaminem GPW spółki akcyjne będące emitentami akcji, obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa dopuszczonych do obrotu giełdowego powinny przestrzegać zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 przyjętym w 2015 roku przez Radę Giełdy na podstawie § 29 ust. 1 Regulaminu GPW („Dobre Praktyki GPW 2016”).

Dobre Praktyki GPW 2016 to zbiór rekomendacji i zasad postępowania odnoszących się do polityki informacyjnej i komunikacji z inwestorami, organów spółek giełdowych, systemów i funkcji wewnętrznych, walnego zgromadzenia spółki i relacji z akcjonariuszami, konfliktu interesów i transakcji z podmiotami powiązanymi oraz wynagrodzeń.

Regulamin GPW oraz uchwały Zarządu i Rady GPW określają sposób przekazywania przez spółki giełdowe, do których Dobre Praktyki GPW 2016 mają zastosowanie, informacji o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego oraz zakres przekazywanych informacji na ten temat. Jeżeli określona zasada szczegółowa nie jest stosowana przez spółkę giełdową w sposób trwały lub została naruszona incydentalnie, spółka giełdowa ma obowiązek przekazania informacji o tym fakcie w formie raportu bieżącego. Ponadto, spółka giełdowa jest zobowiązana dołączyć do raportu rocznego raport zawierający informacje o zakresie stosowania przez nią Dobrych Praktyk GPW 2016 w danym roku obrotowym.

Oświadczenie Zarządu dotyczące stosowania Zasady I.Z.1.2.
„Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”

W opinii Spółki, trzej Członkowie Rady Nadzorczej, tj. Pan Kenneth William Maynard, Pani Alicja Kornasiewicz oraz Pan Rune Mou Jepsen, spełniają wymogi niezależności określone w Dobrych Praktykach GPW 2016.

Oświadczenie Zarządu dotyczące stosowania Zasady I.Z.1.9.
„Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”

Spółka nie ma przyjętej polityki dywidendowej. Decyzja o podziale zysku za dany rok obrotowy należy do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

 

Oświadczenie Zarządu dotyczące stosowania Zasady I.Z.1.11.
„Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”

„Zarząd Spółki oświadcza, iż zgodnie z § 20 lit. f Statutu GetBack S.A. wybór biegłego rewidenta Spółki należy do kompetencji Rady Nadzorczej. Spółka nie stosuje innych szczegółowych reguł dotyczących wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

 

GetBack jest partnerem
akcji edukacyjnej
„Poradnik początkującego inwestora”

Szkolenia prowadzą Maciej Samcik i Albert Rokicki

sprawdź szczegóły

Liczby, które mają znaczenie

Czekamy na Twój kontakt

39051

średnia liczba dziennych negocjacji

Sprawdź

Proponujemy efektywne rozwiązania

291532

kompletnie spłaconych spraw

Sprawdź

Codziennie pomagamy w wyjściu z długów

2447

średnia liczba dziennych deklaracji

Sprawdź

dane wg stanu na 30 września 2017 r.