GetBack logo

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

+48 800 230 230

+48 71 771 01 00

kontakt@getbacksa.pl

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016

Zgodnie z Regulaminem GPW spółki akcyjne będące emitentami akcji, obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa dopuszczonych do obrotu giełdowego powinny przestrzegać zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 przyjętym w 2015 roku przez Radę Giełdy na podstawie § 29 ust. 1 Regulaminu GPW („Dobre Praktyki GPW 2016”).

Dobre Praktyki GPW 2016 to zbiór rekomendacji i zasad postępowania odnoszących się do polityki informacyjnej i komunikacji z inwestorami, organów spółek giełdowych, systemów i funkcji wewnętrznych, walnego zgromadzenia spółki i relacji z akcjonariuszami, konfliktu interesów i transakcji z podmiotami powiązanymi oraz wynagrodzeń.

Regulamin GPW oraz uchwały Zarządu i Rady GPW określają sposób przekazywania przez spółki giełdowe, do których Dobre Praktyki GPW 2016 mają zastosowanie, informacji o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego oraz zakres przekazywanych informacji na ten temat. Jeżeli określona zasada szczegółowa nie jest stosowana przez spółkę giełdową w sposób trwały lub została naruszona incydentalnie, spółka giełdowa ma obowiązek przekazania informacji o tym fakcie w formie raportu bieżącego. Ponadto, spółka giełdowa jest zobowiązana dołączyć do raportu rocznego raport zawierający informacje o zakresie stosowania przez nią Dobrych Praktyk GPW 2016 w danym roku obrotowym.

Oświadczenie Zarządu dotyczące stosowania Zasady I.Z.1.2. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”

W opinii Spółki czterech Członków Rady Nadzorczej tj. Krzysztof Burnos, Jarosław Dubiński, Przemysław Schmidt, Piotr Rybicki spełniają wymogi niezależności określone w Dobrych Praktykach GPW 2016.

Oświadczenie Zarządu dotyczące stosowania Zasady I.Z.1.9. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”

Spółka nie ma przyjętej polityki dywidendowej. Decyzja o podziale zysku za dany rok obrotowy należy do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

 

Oświadczenie Zarządu dotyczące stosowania Zasady I.Z.1.11. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”

„Zarząd Spółki oświadcza, iż zgodnie z § 20 lit. f Statutu GetBack S.A. wybór biegłego rewidenta Spółki należy do kompetencji Rady Nadzorczej. Spółka nie stosuje innych szczegółowych reguł dotyczących wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.